Forskning

Senaste inläggen om forskning

Klicka här för fler nyhetsinlägg om forskning på ISTDP.

Forskningsläget

(För pågående forskning, se nedan)

Som terapimetod ingår ISTDP i gruppen psykodynamiska korttidsterapier (s.k. Short-Term Dynamic Psychotherapy; STDP) samt i gruppen upplevelsebaserade dynamiska terapier (s.k. Experiential Dynamic Therapy; EDT). Terapimetoder inom dessa grupper skiljer sig till viss del åt vad gäller teori och teknik, men de delar alla den psykoanalytiska referensramen samt att terapeuten arbetar aktivt, fokuserat och tidseffektivt. Metoderna utmärker sig även genom ett starkare fokus på känsloupplevelser och återkommande relationsmönster jämfört med kognitiv terapi och KBT (1).

Systematisk forskning kring olika former av STDP har pågått sedan 60-talet och hittills har metoderna prövats i ca sjuttio randomiserade och kontrollerade studier som täcker de flesta kliniska problemområden (2). Flera forskningsöversikter visar att STDP har en god generell effekt vid olika psykiatriska tillstånd (3, 4).  Resultaten är långsiktigt hållbara och inte sällan ses en fortsatt förbättring efter avslutad terapi. När man har jämfört effekterna med andra etablerade psykoterapiformer (som t ex kognitiv terapi eller KBT) har man vanligen inte funnit några avgörande skillnader. Specifika forskningsöversikter ger även stöd för STDP vid depression (5), psykosomatiska problem (6), personlighetsrelaterade svårigheter (7), samt depression i kombination med personlighetsproblematik (8). Vad gäller ångestsyndrom finns preliminärt stöd för STDP vid paniksyndrom (9, 10) samt generaliserad ångest (11).

För några år sedan publicerades även en översikt av forskningsresultaten specifikt för ISTDP i Harvard Review of Psychiatry (12). Översikten baserades på 21 studier varav 10 var kontrollerade och 11 okontrollerade. Sammanfattningsvis pekar översikten på god effekt vad gäller psykiatriska symtom samt interpersonella problem för en bred grupp patienter. Resultaten tenderade att hålla i sig vid uppföljning. Dock var kvalitén på de ingående studierna varierande varför resultaten måste ses som preliminära.

Ytterligare studier indikerar att ISTDP kan vara särskilt lämplig för personer med personlighetsproblematik (13) samt för personer med långvariga depressiva besvär där annan behandling inte hjälpt (14). Preliminära data talar för att även en mycket kort insats med ISTDP (en s.k. försöksterapi) kan vara effektiv för en bred grupp patienter (15). Studier på verksamma mekanismer i ISTDP har visat ett tydligt sammanhang mellan graden av känslomässig aktivering under sessionerna och utfallet – högre aktivering av känslor hänger samman med bättre utfall (16, 17).

Flertalet studier har även visat att EDT kan levereras med god effekt i internetformat, både i standardformen “guidad självhjälp” och i form av videosamtal (18, 19, 20).

Pågående forskning i Sverige (våren 2018)

Peter Lilliengren arbetar för nuvarande med publikationer av några studier där EDT använts för att behandla smärtproblematik eller personlighetssyndrom. Fokus för studierna ligger både på patientutfall och på de terapiprocesser som varit centrala i lyckade respektive misslyckade behandlingar. Thomas Hesslow arbetar med ett pilotprojekt vars syfte är att undersöka huruvida praktisk övning – färdighetsträning – i några av de centrala samtalsfärdigheterna i ISTDP kan höja terapeuters effektivitet oberoende av terapiinriktning. Maria Sandgren intresserar sig för hur verbala utsagor kan skapa psykologisk distans (närhet, avstånd) till emotionellt laddade ämnen i terapisituationen. Hon avser integrera forskningsområden som social kognition, språk och terapeutisk metod (ISTDP) för att i en framtida artikel belysa hur terapeutens verbala utsagor kan stödja klienten att närma sig emotionellt laddade ämnen.

Referenser

 • Blagys, M. D. & Hilsenroth, M. J. (2000). Distinctive features of short-term psychodynamic-interpersonal psychotherapy: A Review of the comparative psychotherapy process literature. Clinical Psychology: Science and Practice, 7, 167-188. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1093/clipsy.7.2.167/full
 • Gerber, A. J., Kocsis, J. H., Milrod, B. L., Roose, S. P., Barber, J. P., Thase, M. E., Perkins, P. & Leon, A. C. (2010). A Quality-Based Review of Randomized Controlled Trials of Psychodynamic Psychotherapy. American Journal of Psychiatry, 168, 19-28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20843868
 • Leichsenring, F., Rabung, S. & Leibing, E. (2004). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy in specific psychiatric disorders: A meta-analysis. Archives of General Psychiatry, 61, 1208-1216. http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/61/12/1208
 • Abbass, A. A., Hancock, J.T., Henderson, J. & Kisely, S. (2006). Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders (Review). The Cochrane Library, 4. http://www.istdp.ca/docs/COCHRANE_REVIEW_2006.pdf
 • Driessen, E., Cuijpers, P., de Maat, S., Abbass, A. A., de Jonghe, F. & Dekker, J. (2010). The efficacy of short-term psychodynamic psychotherapy for depression: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 30, 25-36. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735809001160
 • Abbas, A. A., Kisely, S & Kroenke, K. (2009) Short-term Psychodynamic Psychotherapy for Somatic Disorders: Systematic Review and Meta-analysis of Clinical Trials. Psychotherapy and Psychosomatics, 78, 265-274. http://www.istdp.ca/docs/STPPSomaticReview.pdf
 • Town, J., Abbass A. A., & Hardy, G. (in press). Short-Term Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: A Critical Review of Randomised Controlled Trials. Journal of Personality Disorders. http://www.istdp.ca/docs/STPP_press.pdf
 • Abbass, A. A., Town, J., & Driessen, E. (2011). The efficacy of Short-term Psychodynamic Psychotherapy for Depressive Disorders with Comorbid Personality Disorder. Psychiatry, 74, 58-71. http://www.istdp.ca/docs/DEPN-PD-2011.pdf
 • Milrod, B., Leon, A. C., Busch, F., Rudden, M., Schwalberg, M., & Clarkin, J., et al. (2007). A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. American Journal of Psychiatry, 164, 265-272. http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/164/2/265
 • Wiborg, I. M., & Dahl, A. A. (1996). Does brief dynamic psychotherapy reduce the relapse rate of panic disorder? Archives of General Psychiatry, 53, 689-694. http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/53/8/689
 • Leichsenring, F., Salzer, S., Jaeger, U., Kächele, H., Kreische, R., & Leweke, F., et al. (2009). Short-Term Psychodynamic Psychotherapy and Cognitive-Behavioral Therapy in Generalized Anxiety Disorder: A Randomized, Controlled Trial. American Journal of Psychiatry, 166, 875-881. http://focus.psychiatryonline.org/cgi/content/full/8/1/66
 • Abbass, A., Town, J., & Driessen, E. (2012). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Outcome Research. Harvard Review of Psychiatry, 20(2), 97–108. http://www.istdp.ca/documents/ISTDPMETA.pdf
 • Abbass, A. A., Sheldon, A., Gyra, J., & Kalpin, A. (2008). Intensive short-term dynamic psychotherapy for DSM-IV personality disorders: a randomized controlled trial. Journal of Nervous and Mental Disease, 196, 211-216. http://www.istdp.ca/documents/IntensiveShort-TermDynamicPsychotherapy.pdf
 • Abbass, A. A. (2006). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for Treatment-Resistant Depression: A Pilot Study. Depression and Anxiety, 23, 449-452. http://www.istdp.ca/docs/TRDFINAL.pdf
 • Abbass, A. A., Joffres, M. R., & Ogrodniczuk, J. S. (2008). A naturalistic study of intensive short-term dynamic psychotherapy trial therapy. Brief Treatment and Crisis Intervention, 8, 164-170. http://www.istdp.ca/docs/TRIAL_THERAPY_FINAL.pdf
 • Johansson, R., Town, J. M., & Abbass, A. (2014). Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy in a tertiary psychotherapy service: overall effectiveness and association between unlocking the unconscious and outcome. PeerJ2, e548. https://peerj.com/articles/548/
 • Lilliengren, P., Johansson, R., Town, J. M., Kisely, S., & Abbass, A. (2017). Intensive Short‐Term Dynamic Psychotherapy for generalized anxiety disorder: A pilot effectiveness and process‐outcome study. Clinical psychology & psychotherapy24(6), 1313-1321. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.2101/full
 • Johansson, R., Björklund, M., Hornborg, C., Karlsson, S., Hesser, H., Ljótsson, B., … & Andersson, G. (2013). Affect-focused psychodynamic psychotherapy for depression and anxiety through the Internet: a randomized controlled trial. PeerJ,1, e102. https://peerj.com/articles/102/
 • Johansson, R., Hesslow, T., Ljótsson, B., Jansson, A., Jonsson, L., Färdig, S., … & Carlbring, P. (2017). Internet-based affect-focused psychodynamic therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial with 2-year follow-up. Psychotherapy,54(4), 351. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29251954
 • Chavooshi, B., Mohammadkhani, P., & Dolatshahee, B. (2017). Telemedicine vs. in-person delivery of intensive short-term dynamic psychotherapy for patients with medically unexplained pain: A 12-month randomized, controlled trial. Journal of telemedicine and telecare23(1), 133-141. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1357633X15627382