COREUTBILDNING I MALMÖ 2024-2027

Hösten 2024 startar en ny Coreutbildning i Malmö med Thomas Hesslow som huvudlärare. Kursgruppen träffas fysiskt fyra gånger om året under tre dagar för teoretisk undervisning, rollspel och handledning utifrån videoinspelade terapisessioner. Däremellan sker digitala utbildningsträffar. Utbildningen arrangeras vid Malmö Center för ISTDP i samarbete med ISTDP-institutet.

Utbildningens struktur

Den här coreutbildningen består av tolv tredagarsmoduler och 60 timmeslånga handledningstillfällen utspridda över tre år. Sammanlagt innehåller utbildningen cirka 300 undervisningstimmar (36 heldagar). Eftersom många av utbildningsinslagen är upplevelsebaserade så läggs stor tonvikt vid att skapa ett tryggt, medkännande samarbetsklimat i gruppen. Gruppen kommer bestå av åtta eller nio personer. Det här är de fyra arbetssätten som ingår i utbildningen: 

Moduler:  Tredagarsmoduler på plats i Malmö. Varje modul innehåller teori, teknik, videoobservation, färdighetsträning, handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer samt tid för gruppreflektion. 

Grupphandledning: Timmeslånga digitala handledningstillfällen fyra gånger mellan varje modul. Deltagarna turas då om att få handledning (45 minuter) följt av tid för gruppdiskussion och frågor (15 minuter). 

Individuell handledning: Timmeslånga digitala handledningstillfällen en gång per termin med fokus på utmaningar kring att lära sig ISTDP på kort och lång sikt. 

Eget arbete: Psykoterapi med utbildningspatienter, inläsning av kurslitteratur, arbete med att titta på sina egna terapiinspelningar utifrån principer för deliberate practice. 

Utbildningspatienter hittas företrädesvis på den arbetsplats där kursdeltagaren är yrkesverksam. 

Utbildningens innehåll

Första året, modul 1-4: Arbete med känslomässigt fokus utifrån ISTDP – allians. Under det första året kommer deltagarna att få lära sig grunderna i ISTDP. Stor betoning ligger på att hjälpa deltagarna att etablera starka, transparenta samarbeten med sina patienter. 

Andra året, modul 5-8: ISTDP för patienter med känsloregleringsbrister –skörhet. Under det andra året kommer deltagarna att få lära sig teori och principer för arbete med patienter som har låg ångesttolerans. Under år två kommer deltagaren dessutom att introduceras till ISTDP-varianten Emotional Awareness and Expression (EAET). EAET är särskilt utvecklat för arbete med medicinskt oförklarade symptom. 

Tredje året, modul 9-12: ISTDP för patienter med känslomässig överkontroll –motstånd. Under det tredje året kommer fokus ligga på olika former av motstånd som hindrar terapeutiska processer, både hos patienter och terapeuter. I synnerhet kommer fokus ligga på motstånd mot känslomässig närhet. 

Behörighetskrav

Den här omgången av coreutbildningen riktar sig till legitimerade psykologer. Det här är behörighetskraven:

 • psykologlegitimation
 • genomgången introduktionsutbildning inom ISTDP (pre-core)
 • möjlighet att ha minst tre parallella utbildningspatienter som filmas under utbildningen

Huvudlärare

Thomas Hesslow

Thomas Hesslow är leg. psykolog och certifierad terapeut, lärare och handledare inom ISTDP, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet och Malmö Centrum för ISTDP. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han även vid Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Han har utbildats inom ISTDP av Allan Abbass, Jon Frederickson, Tobias Nordqvist, Peter Lilliengren och Ange Cooper. Han har just nu regelbunden handledning med Jonathan Entis och Allan Abbass. Thomas har tidigare arbetat med personlighetsproblematik inom psykiatrin, först som DBT-terapeut och senare med Sveriges första ISTDP-team vid den allmänpsykiatriska mottagningen i Sundbyberg. Han är chefredaktör för Journal of Contemporary ISTDP

Övriga lärare

Hanna Radomski

Hanna Radomski är leg. psykoterapeut och certifierad ISTDP-terapeut. Hanna läser lärar/handledarutbildning i ISTDP under ledning av Jon Frederickson. Hanna gick sin coreutbildning för Nina Klarin, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist och har efter avslutad utbildning maj 2021 fortsatt ha regelbunden handledning med Peter Lilliengren, Glenn Kristoffersson och Thomas Hesslow. Hanna är styrelsemedlem i den svenska föreningen för ISTDP.  Hanna arbetar med patienter både i privat regi, och som ackrediterad psykoterapeut inom Region Skånes vårdval Psykoterapi, samt med handledning i ISTDP. Sedan tidigare har Hanna lång erfarenhet av arbete på späd- och småbarnspsykiatrin med föräldrar med psykisk ohälsa och anknytningssvårigheter mellan föräldrar och barn.

Christina Aune

Christina Aune är legitimerad psykolog sedan 2003 och certifierad ISTDP-terapeut. Hon gick Core-utbildningen 2018-2021 med Nina Klarin, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist som lärare och har sedan dess haft kontinuerlig handledning med Peter Lilliengren och Thomas Hesslow. Christina arbetar privat vid Malmö ISTDP-mottagning och har sedan tidigare många års erfarenhet av arbete inom primärvården samt barn- och ungdomspsykiatri. Mellan 2022-2025 går hon Training of trainers med Jon Frederickson.

Daniel Maroti

Daniel Maroti är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi, med. dr samt forskare vid Stockholms universitet. Han har över 15 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med patienter med kroppsliga besvär. Han disputerade i början av 2023 med en avhandling med titeln Internet-based emotional awareness and expression therapy for functional somatic disorders. Under 2024 driver han ett forskningsprojekt vid Stockholms Universitet som undersöker bedömning och behandling av funktionella somatiska besvär utifrån ISTDP och Emotional Awareness and Expression Therapy – EAET. 

Kursarrangör

Kursen arrangeras av Malmö Centrum för ISTDP (mci.istdpmalmö.se) i samarbete med ISTDP-institutet, ett nätverk för ISTDP-utbildning i Sverige (www.istdpinstitutet.se). 

Praktisk information

Kostnad: 7800 kr per tredagarsmodul exklusive moms (dvs. sammanlagt 93600 kr exklusive moms). Detta inkluderar handledningstimmarna mellan modulerna samt kursmaterialet. Rabatt om 15% utgår till offentligt anställda. 

Plats: Malmö Centrum för ISTDP. Amiralsgatan 20, plan 5, Malmö. 

Preliminär tidsplanering första året: Modul 1: 28-30:e augusti, Modul 2: november 2024, Modul 3: februari 2025, Modul 4: maj 2025

Anmälan: Skicka ett mail till thomas.hesslow@gmail.com. Ange namn, fakturaadress, yrkestillhörighet och arbetsplats. Anmälan är bindande från och med två månader före den första kursdagen. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde tillfället binder man sig till de resterande två åren.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till thomas.hesslow@gmail.com

Du kan ladda ner den här informationen som utskriftsvänlig PDF här:

Arbete med acceptans

Christina Aune, Leg Psykolog och certifierad ISTDP-terapeut.

Arbete med acceptans – i möte med en kvinna med bl.a. PSE och anpassning som försvar samt hur det kan vara hjälpsamt för den terapeutiska processen att ha acceptans för sig själv som terapeut.

• Hur kan en accepterande hållning bidra till en grund för ett gemensamt terapeutiskt arbete?

• Hur kan acceptans användas som press?

• Hur kan acceptans för oss själva och våra reaktioner användas i den terapeutiska processen för att värna om oss själva samt få tillgång till vår egen potential och kapacitet som terapeut?

Vi kommer bl.a. titta på olika situationer med varierande grad av acceptans med efterföljande resultat. Både där acceptansen är mer närvarande och när terapeutens acceptans är lägre – t.ex. hur det blir när terapeutens acceptans mer övergår i en önskan om att patienten ska vara på ett annat ställe än denne är.

Vi kommer stanna upp i olika stadier av behandlingen och diskutera hur acceptans kan användas på olika sätt beroende på var i processen vi befinner oss.

Det blir en stund att reflektera över hur den terapeutiska processen påverkas av vilken hållning vi som terapeuter har till patienten, dennes problem, lidande, motstånd, försvar och önskan om läkning, men också till oss själva som terapeuter.

 Tid och plats:

Lördagen 16:e mars 2024 kl 13-16.
Quality Hotel The Mill, Amiralsgatan 19, Malmö

För anmälan, se kallelsen till årsmötet. Workshopen är gratis för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. 

Lär känna ISTDP

Svenska föreningen för ISTDP vill välkomna alla intresserade till föreläsning på introduktionsnivå via videolänk den 23:e januari kl 17:00-19:30. 


Hanna Radomski

Hanna Radomski presenterar enligt titeln En första introduktion till ISTDP, där fokus kommer ligga på att göra kontinuerliga bedömningar och forma medveten allians med patienten. Hanna är certifierad ISTDP-terapeut som går lärar- och handledarutbildningen för Jon Frederickson. 
Evenemanget är det första i en serie där vi får se presentationer av olika grundläggande delar av metoden. 

Introduktionsföreläsningarna är en möjlighet att ta del av metoden och lära känna den närmre för den som vill lära sig mer om metoden eller funderar på att gå pre-core eller hela core-utbildningen. 

Presentationerna är en gratis förmån för medlemmar i föreningen och. Du blir medlem här för bara 300 kr om året. Medlemmar registrerar sig för presentationen här. Länk kommer att skickas ut en dag innan så anmäl dig helst i god tid!

Anmälan till ISTDP Academy VT 2024 öppen

För sjätte terminen i rad kör vi ett samarbete med vår systerförening i Danmark (Dansk Selskab for ISTDP, www.istdp-danmark.dk) med syfte att anordna föreläsningar om ISTDP på avancerad nivå. En uttalad ambition är att bjuda in presentatörer från Norden och andra delar av världen samt att visa på bredd i olika tillämpningar av ISTDP. Alla presentationer sker på engelska. Föreläsningarna sker via Zoom på kvällstid kl 17.00-19.30. Länk skickas ut ca ett dygn innan.
Vårens schema ser ut så här: 

 • Maury Joseph (US) den 7 februari
 • Sandra Ringarp (SE) den 6 mars
 • Robert Neborsky (US) den 3 april
 • Josette ten Have-de Labije (NL) den 8 maj

Kostnaden är 1200 kr för alla fem föreläsningarna för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. Är du ännu inte medlem i föreningen kan du bli det i samband med anmälan. Medlem i föreningen blir du här: https://registreringar.istdpsweden.se. Förutom medlemsskap krävs även att du genomgått den tre dagar långa introduktionsutbildningen precore, samt att du har legitimation eller är student i slutet av din utbildning på legitimationsgrundande utbildning.

Mer information om presentationerna:

Maury Joseph (US) den 7 februari “Enactment and counter-enactment with a compliant patient” 

Maury Joseph

While ISTDP training gives us a unique capacity to follow the patient, serving their conscious and unconscious agenda, it can also load us up with an agenda of our own—we pick up ideas about how therapy should go, how therapists should work, and what therapeutic processes are best, necessary, or important. Compliant patients may subtly encourage us to present an agenda that they can yield to and please in order to avoid their own conflicts, especially those related to power or individuation. If we accidentally do take a leading role in these situations the therapy may become a repetition of their problematic interpersonal patterns rather than a challenge to those patterns. Many good things may happen in the therapy despite this enactment, but the compliant pattern will be reinforced, and the problematic interpersonal and symptomatic impacts of chronic people-pleasing will continue. For this reason, it can be important for therapists to develop the skills that help them to detect the patient’s strategies for enacting a compliant transference, and to have strategies that can support their own efforts to refuse the authoritarian role that a patient may subtly and not-so-subtly prompt them to take. Diagnosis of and intervention against this pattern will be the focus of this webinar.

Participants in this webinar will be supported to:

-observe both the implicit nonverbal and explicit verbal signs of transference in a compliant patient

-learn counter-enactive strategies to challenge the transference role the patient is proposing (e.g., pressure against implicit, subtle resistance; explicit challenge to resistance when it becomes explicit)

-learn more about the relational concept of “unconscious enactment” and “counter-enactment” by observing the process in a videorecorded initial session

About Maury: I am a Licensed Clinical Psychologist in Washington, DC and Pennsylvania. Because of my background of training and teaching Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), I am a certified by the IEDTA as a Teacher and Supervisor. I trained and later served as faculty chair of the ISTDP training program at the Washington School of Psychiatry, and was a faculty member there from 2015-2020. I joined the ISTDP faculty of the New Washington School of Psychiatry in May 2023. I served as an assistant clinical faculty member at George Washington University and adjunct faculty at The Chicago School of Professional Psychology, offering courses on psychoanalytic topics and supervision to clinical psychology doctoral students. I currently offer supervision groups and private seminars on psychodynamic topics.

Sandra Ringarp (SE) den 6 mars “The Art of Slowness in ISTDP”

Sandra Ringarp

With a big love for deep diving into the small things that makes a huge difference as we practice ISTDP, Sandra will focus on the art of slowness for this presentation. As Patricia Coughlin stated “go slow in the beginning so you can go faster in the end” – slowness can actually play a key role in the initial phase of ISTDP. While it may sound contraintuitive, the art of thorough, careful and slow inquiry in the beginning of a therapy actually lays the foundation for us to go “faster in the end”. Sandra will show the first 30 minutes of two trial therapy’s to illustrate what the art of slowness in ISTDP can look like, and how it can actually fasten up the work immensely.

About Sandra: Sandra Ringarp is a licensed psychologist and a certified ISTDP therapist and teacher/ supervisor. Sandra has worked with ISTDP since 2013 in a psychiatric clinic, a clinic for long term pain and now privately at the ISTDP clinic in Stockholm. After completing her core training in 2016, Sandra has continued to specialize in ISTDP through training and advanced supervision with Allan Abbass and Reiko Ikemoto-Joseph, among others. Sandra is chairman of the Swedish association for ISTDP. She is also the author of the book “Ångest för alla” at Natur & Kultur publishing house, soon to be published in Danish.

Robert Neborsky (US) den 3 april “1. Will you love me tomorrow?  “A Case of Ambivalent Attachment” “2. The Woman Who Lost Herself in Psychoanalysis and Restored Herself in ISTDP.  A Case of Disorganized Attachment”. 

Robert Neborsky

Om Robert: Robert J. Neborsky, M.D., is a psychiatrist in private practice in Del Mar, California, and a Clinical Professor of Psychiatry at UCSD School of Medicine as well as UCLA School of Medicine (Hon).  He was a founding member on the Editorial Board of the International Journal of Short-Term Dynamic Psychotherapy.  He served as guest editor of the Ad Hoc Bulletin of Short-Term Dynamic Psychotherapy. In 2003, Dr. Neborsky was honored by the UCLA School of Medicine clinical faculty association as the Distinguished Psychiatric Lecturer of the year for 2002. He is a graduate of the University of Maryland School of Medicine (1971) where he earned the Jacob Finesinger Award for excellence in Psychiatry. He interned in medicine at Grady Memorial Hospital in Atlanta and performed his Psychiatry Residency at Emory University (72-75) where he earned the Hope Skobba Memorial Award. 

He served two years in the United States Navy at Balboa Naval Hospital in San Diego where he eventually oversaw the in-patient psychiatric care unit. While there he completed his research on “High Dose Low Dose Haloperidol Administration in Acute Psychosis” and published this important work in the Archives of General Psychiatry. Upon leaving the Navy, he joined the faculty of UCSD School of Medicine and ran the emergency psychiatric service at the VA Hospital in La Jolla California. Eventually he chaired undergraduate psychiatric education. 

In 1981 he left the university for private practice where he helped found Tri City Hospital, In Patient Psychiatry Service and later was Director of Charter Hospital Psychiatric Programs. As part of his professional activities, he served as Medical Director of the Lifespan Learning Institute in Los Angeles and developed a strong research interest in attachment theory which he combined with his ongoing study and work in Short-term Dynamic Psychotherapy with Habib Davanloo, MD. He was a founding member and served on the Board of IEDTA 

In 2001, he co-authored Short-Term Therapy for Long Term Change (Norton) and is a contributing author in the 2003 book, Healing Trauma (Norton). In 2011 along with Josette ten Have de Labije he authored Roadmap to the Unconscious:Mastering Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, Karnac Books (translated and published in Polish in 2017).   In 2013 he published Predicting Attachment Status from Observation of a Clinical Intensive Psychotherapy Interview which was nominated for Progress in Psychology as one of the top articles of that year. The Second edition of The Collected Writings of Robert J. Neborsky was published by Itasca Books. (2018)

Dr. Neborsky’s professional activities, in addition to treating patients, include training students in the techniques of his unique Attachment-Based variety of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (IS-TDP), presenting at local, national and international symposia and seminars.  He is one of the founders of ISTDP-UK (Bristol) and ISTDP-London and currently serves as a senior consultant to their training programs. Historically, he founded and taught Core Group Trainings in San Diego, Los Angeles (with Dr Davanloo), San Francisco, Calgary, Canada; Aarhus, Denmark; and London, England. 

His current research interests include examination of the interface between attachment theory, neuroscience, and psychotherapy. He is also exploring the application of ISTDP techniques to enhance recovery from traumatic brain injury and post concussive syndrome associated with post traumatic stress disorder. He is actively engaged in the application of new therapies for Treatment Resistant Depression. In addition, he is refining techniques of repairing chronic overuse of the parasympathetic nervous system as a defective anxiety regulatory mechanism.  

Most recently, he was a keynote presenter at the Polish Society for Integration of Psychotherapy in Warsaw, Poland in June 5, 2022 where he demonstrated this work. Recently, he presented “The Theory and Practice of Attachment Based ISTDP” in a two-day seminar in Helsinki, Finland in June 2023. Currently, he is also serving as a senior consultant to ISTDP Finland in Helsinki, Finland. 

On October 27, he along with the Faculty of ISTDP-UK hosted the David Malan Memorial Conference at the Royal Society of Medicine in London. Dr Malan’s contributions to the development of ISTDP cannot be overstated. 

Josette ten Have-de Labije (NL) den 8 maj “The man who was stuck in a pecking order”

Josette ten Have-de Labije

Many of our patients that enter the initial interview have lost hope and faith in their own capacities to fulfill their longings.The prerequisite for an effective conscious/unconscious working alliance is the therapist´s ability to helping the patient to have hope and faith again in his own capacities, to regain the joy of comprehending own processes, doing effort in grasping and understanding new concepts, new ways of looking at themselves and at the outside worldThe therapy vignettes ( parts of the first three sessions, each of 3 hour duration) you will witness will show consecutive steps toward establishing a conscious and unconscious working alliance with the patient, who  had been referred because his  therapy with another ISTDP colleague had been stuck. A few months before our initial interview the patient has had a medical investigation because of his longstanding intestinal problems. However no pathology was found and the patient ‘s Irritable Bowel syndrome  was diagnosed as of  psychosomatic origin. 

About Josette: Josette ten Have-de Labije is a clinical psychologist and psychotherapist.She was trained as cognitive-behavior therapist ( individual and group setting), Couples therapist, therapist for psychodynamic individual and group psychotherapy, therapist for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy From 1989 – 1992 she was member of the Dutch ISTDP core-group, which was trained and supervised by Professor Dr H. Davanloo.She  has given workshops, training and supervision  on ISTDP in the USA, Canada, the Netherlands, England, Denmark , Poland, Italy., Iran, China, South Africa, She has given several presentations at  Dutch and at International Congresses on Behavior Therapy and on Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. Until january 2013 she has been a member of the Board of Directors of the International Experiential Dynamic Psychotherapy Association (IEDTA). At present she is in the IEDTA’s Advisory Board  She is editor in chief of the Ad Hoc Bulletin for STDP : Practice and Theory

Studiedeltagare med kroppsliga symptom sökes

En forskargrupp vid Stockholms Universitet söker studiedeltagare till en studie som handlar om sambanden mellan kroppsliga besvär och känslomässiga processer. Det finns i nuläget många studier som visar på starka samband mellan känslomässiga processer och vissa fysiologiska symptom, och fler och fler studier visar att psykologisk behandling kan vara en effektiv insats vid tillstånd så som IBS, kronisk smärta, utmattningssyndrom, ME/CFS, tinnitus och så vidare.

Daniel Maroti

Forskningen leds av Daniel Maroti, som tidigare i år disputerade med en avhandling om en variant av ISTDP som kallas för Emotional Awareness and Expression Therapy, EAET. Vi har tidigare skrivit om EAET i en intervju med Howard Schubiner här och i en artikel om ett par studier på kronisk smärta här.

Så här skriver forskarna själva om projektet:

Syftet med projektet

Psykologisk behandling finns utvecklad för flera former av Mind-Body Syndrome, men vi tror behandlingar kan fungera ännu bättre. I dagsläget hjälper inte befintlig medicinsk och psykologisk behandling tillräckligt många. Därför är syftet med denna studie att pröva andra vägar till ökad hälsa när man har kroppsliga symtom som påverkar livet.

I detta projekt använder vi oss av olika känslofokuserade interventioner där bland annat terapeutiskt skrivande och speciellt framtagna mediationsövningar används för att lära om de nervbanor som sensitiviserats och därmed minska kroppsliga besvär.Förändringar av somatiska symtom, depression, ångest, självmedkänsla och emotionell bearbetningsförmåga följs kontinuerligt upp under behandlingen. Du som deltar i studien behöver därför svara på samma frågor vid många tillfällen.

Vem kan delta?

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att delta i studien:

 • Du har haft kroppsliga symptom i mer än tre månader.
 • Dina kroppsliga symptom har blivit bedömda av läkare.
 • Dina kroppsliga symptom är utan känd medicinsk förklaring eller hänger samman med tillstånd som Fibromyalgi, ryggsmärta, migrän, IBS, utmattningsyndrom, ”Kroniskt trötthetssyndrom” (ME/CFS), tinnitus med flera.
 • Dina kroppsliga symptom upptar dina tankar, ger dig obehag eller gör att du behöver lägga ned ett övermått av tid och energi för att hantera detta.
 • Du är motiverad att arbeta för att förbättra din hälsa genom att delta i behandlingen och är intresserad av att undersöka känslomässiga faktorers bidrag till dina symtom.
 • Du godkänner att fylla i veckovisa formulär.
 • Du har tillgång till dator med internetuppkoppling och möjlighet att skicka och ta emot kommunikation via en webbläsare.
 • Om du medicinerar för psykologisk problematik ska medicineringen ha pågått i minst tre månader och dosen ska ha varit stabil i en månad.
 • Du kan tala, läsa och skriva på svenska.
 • Du är 18 år eller äldre.

Följande kriterier gör att det inte passar att delta i just denna studie:

 • Du har substansmissbruk (t.ex. alkohol eller andra droger).
 • Du lider av en svår psykiatrisk problematik och/eller risk för att du skulle kunna komma ta ditt liv under behandlingen. (Om du har självmordstankar eller tankar på att skada dig själv kan vi inte erbjuda dig behandling. Kontakta istället Vårdguiden 1177 som kommer att ge dig råd om vart du kan vända dig för att få rätt hjälp.)
 • Dina kroppsliga symtom hänger samman medicinska tillstånd såsom exempelvis cancer, frakturer, infektioner, systemisk lupus, reumatoid artrit eller multipel skleros.
 • Du genomgår just nu annan medicinsk eller psykologisk behandling som kan påverka denna behandling. Om det problem du söker för ligger utanför syftet med behandlingen kommer du att informeras om var du kan finna lämplig, alternativ behandling.

Mer information

Här finns mer information för dig som är intresserad av att bli studiedeltagare: länk

ISTDP PRE-CORE: Introduktionsutbildning i Malmö maj 2024

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) utvecklades under 1980- och 1990-talet i Kanada. Behandlingsmetoden är specifikt utvecklad för komplexa och kroniska tillstånd där andra behandlingar inte haft önskad effekt, men går även att anpassa till mildare former av psykologiska besvär. Den här kursen lär under tre intensiva dagar ut de teoretiska och praktiska grunderna i metoden. 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk behandlingsmetod som betonar upplevelsebaserat arbete som fokuserar på känslor. Under 2010-talet har metoden etablerats i Sverige, och ISTDP har blivit ett allt vanligare inslag på landets psykolog- och psykoterapeutprogram. Vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet genomförs forskning på metoden som i nuläget erbjuds på ett femtiotal vårdmottagningar i Sverige. 


pre-core
Pre-core

OM KURSEN

Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där du får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:  

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP 
 • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
 • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
 • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd

Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2024, och vi planerar för att starta minst en coreutbildning i Skåne under 2024. Mer information om utbildningar kan du hitta på www.istdpinstitutet.se eller på mci.istdpmalmö.se.  

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till psykologer, läkare, socionomer, fysioterapeuter, psykoterapeuter och studenter inom dessa yrken, men vi välkomnar även annan vårdpersonal som kan ha nytta av ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

TID OCH PLATS

Kursen kommer att hållas centralt i Malmö 6-8:e maj 2024. Tiderna är 09.00-16.30

LÄRARE

Thomas Hesslow

Kursen hålls av och Thomas Hesslow och Ida Welbourn. Thomas är leg. psykolog och ISTDP-terapeut/lärare/handledare, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet och Malmö Centrum för ISTDP. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han även vid Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Han gick coreutbildningen för Tobias Nordqvist och Jon Frederickson, och har regelbunden handledning med Jonathan Entis och Allan Abbass. Thomas har tidigare arbetat med personlighetsproblematik inom psykiatrin, först som DBT-terapeut och senare med Sveriges första ISTDP-team vid öppenvårdsmottagningen i Sundbyberg.

Ida Welbourn

Ida Welbourn är leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i psykologisk behandling samt certifierad ISTDP-terapeut och medgrundare till Malmö ISTDP-mottagning. Hon gick core-utbildningen 2018- 2021 för Nina Klarin, Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren samt härefter post-core för Thomas Hesslow. Går 2022-2025 lärar- och handledarutbildningen Training of trainers för Jon Frederickson. Ida har drygt 20 års klinisk erfarenhet, sedan 2016 som psykodynamisk psykoterapeut, parterapeut (EFT) samt familjeterapeut (ABFT) och har tidigare arbetat som psykolog med utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhälsovård, vuxenhabilitering samt inom skola/förskola med konsultation, handledning och fortbildning.

KOSTNAD

Kursen kostar 5000 SEK exkl. moms. Heltidsstudenter betalar 3500 SEK exkl. moms. Då ingår undervisning, kursmaterial och fika under de tre dagarna.

KURSARRANGÖR

Kursen arrangeras av Malmö Centrum för ISTDP i samarbete med ISTDP-institutet, ett nätverk för ISTDP-utbildning i Sverige (www.istdpinstitutet.se).

FRÅGOR

Kontakta Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com) eller Ida Welbourn (psykolog.ida.welbourn@gmail.com) om du har frågor.

ANMÄLAN

Skicka ett mail till Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com) där du anger namn, fakturaadress, utbildning, arbetsplats samt eventuell specialkost.

Här är informationen som utskriftsvänlig PDF:

Ny coregrupp i Stockholm hösten 2024

Niklas Rasmussen

I september 2024 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen och återkommande gästlärare är Nina Klarin och Tobias Nordqvist. Alla lärare är certifierade ISTDP-terapeuter samt lärare och handledare i ISTDP. Utbildningen sker i samarbete med Svenska ISTDP-institutet och är ackrediterad som specialistkurs i specialistutbildningen för psykologer.

Mer information hittas via länken:
https://rasmussenpsykoterapi.se/anmalan-coregrupp/

Pre-Core i Stockholm till våren 2024

Niklas Rasmussen

Välkommen till ISTDP-institutets introduktionsutbildning i Stockholm 11-13 mars 2024 med Niklas Rasmussen som lärare. Kursgruppen träffas under tre dagar för teoretisk undervisning, färdighetsbyggande övningar och videobaserad undervisning. 

UPPLÄGG

Kursen omfattar tre heldagar och kommer att innehålla föreläsning, filmvisning från terapisessioner och rollspel där du får möjlighet att öva på specifika färdigheter. Teorin bakom ISTDP kommer att varvas med praktiska övningar. Vi kommer att fokusera på din arbetsallians med patienten, på att identifiera och reglera ångest på olika nivåer och på att känna igen och arbeta med olika typer av hinder i terapiprocessen – allt för att du tillsammans med patienten ska kunna jobba för att nå dennes mål. 

Introduktionskursen är en givande fristående kurs för dig som är nyfiken på att arbeta affektfokuserat. Den är även ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare.

I september 2024 startar en ny omgång av den treåriga fördjupningsutbildningen i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Huvudlärare är Niklas Rasmussen och återkommande gästlärare är Nina Klarin och Tobias Nordqvist.

Mer information hittas via länken: https://rasmussenpsykoterapi.se/anmalan-coregrupp/

LÄRARE

Niklas Rasmussen är leg psykolog. Han har tio års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete inom vuxenpsykiatrisk vård där han bland annat var med och startade Stockholms första ISTDP-team inom specialistpsykiatrin. Niklas har undervisat och handlett i ISTDP sedan 2018 och har utbildningsuppdrag på Uppsala universitet och Skandinaviens Institut för Psykoterapiutveckling (SAPU). I september 2024 publiceras Niklas första bok som kommer handla om hur terapeuten kan använda sina känslomässiga reaktioner som ett verktyg i ISTDP.

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning. 

PRAKTISK INFORMATION

Plats: ISTDP-mottagningen i Stockholm.

Datum: 11-13 mars.

Kostnad: 6000 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 4 500 kr exkl. moms).

Anmälan:Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: Om du har frågor kan du vända dig till rasmussenpsykoterapi@gmail.com

POSTCORE: fördjupningskurs 2024

Malmö Centrum för ISTDP erbjuder sedan hösten 2021 en postcorekurs för terapeuter som avslutat den treåriga coreutbildningen. Våren 2024 drar vi igång en ny omgång. Vi ses varannan månad för två heldagar under hela 2024, sammanlagt 10 dagar, plus en eftermiddag med Jonathan Entis. Förutom att deltagarna tar med sig inspelningar att bli handledda på till varje tillfälle så kommer kursläraren att visa film och föreläsa om olika aspekter av ISTDP.

TEMAN

Tredje generationen ISTDP. Mycket håller på att förändras inom ISTDP i och med att den tredje generationen ISTDP-lärare nu håller utbildningar och sprider ISTDP i världen. Den här kursen kommer att diskutera några aktuella trender inom den globala ISTDP-gemenskapen som hänger samman med att den tredje generationen nu kliver fram. Några av dessa teman är: psykoanalytiska perspektiv på ISTDP, för- och nackdelar med radikal self-disclosure, Davanloos renässans och psykedelisk ISTDP.

Motstånd. Patienter med högt motstånd och högre grader av syntonicitet kräver att vi som terapeuter kan intervenera med hög precision och uthållighet. Vi behöver kunna ifrågasätta motståndet och samtidigt acceptera att patienten har all rätt att hålla kvar vid det – vi behöver acceptera eller kanske till och med älska motståndet. Kursen kommer dessutom att lära ut några av grunderna i Jonathan Entis sätt att arbeta med motstånd på, vilket bland annat betonar arbete med de taktiska aspekterna av motståndet, samt ett reducerat användande av “pressure to feeling”.

Terapeuten som person. Vilka inre hinder har du som terapeut för att kontinuerligt sätta press på motståndets framsida parallellt med att du bjuder in till ett positivt samarbete?

OM LÄRARNA

Thomas Hesslow

Huvudlärare är Thomas Hesslow. Thomas är leg. psykolog och ISTDP-terapeut/lärare/handledare, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet och Malmö Centrum för ISTDP. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han även vid Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Han har lärt sig ISTDP av Jon Frederickson, Tobias Nordqvist, Allan Abbass, Ange Cooper, Peter Lilliengren och Jonathan Entis. Han är chefredaktör för Journal of Contemporary ISTDP. Under 2024 ger Thomas ut en bok om ISTDP, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi – en introduktion.

Jonathan Entis

Gästlärare är Jonathan Entis. Jonathan är legitimerad psykolog (PhD) med privat mottagning i Cambridge, Massachusetts. Han är verksam som lärare vid Harvard Medical School, där han de senaste fem åren har undervisat och handlett inom ISTDP. Jonathan leder ett antal internationella online-utbildningsgrupper inom ISTDP och håller även en postcore tillsammans med John Rathauser i Amsterdam. Han är medförfattare tillsammans med John Rathauser och Mikkel Reher-Langberg till den kommande boken “Fundamentals of Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, Volume I.”. Här är en intervju med Jonathan: intervju.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Kursen riktar sig till kliniskt verksamma personer som har genomgått den treåriga ISTDP-utbildningen Core, och som är sugna på att fortsätta utvecklas i grupp. Vi kommer att ses i en grupp om 7-8 personer.

Tid och dag: Kursen består av fem tvådagarsmoduler på plats i Malmö plus en eftermiddag på Zoom. Tvådagarsmodulerna kommer att ske 9.00-17.00. Kursen sker på följande dagar:

 • modul 1 – 8-9:e februari
 • Eftermiddag med Jonathan – 15:e mars kl 14-17.
 • modul 2 – 4-5:e april
 • modul 3 – 7-8:e juni med Thomas och Jonathan (detta är ett öppet evenemang, se mer info här)
 • modul 4 – 5-6:e september
 • modul 5 – 7-8:e november

Schema: Varje handledningstimme innehåller 50 minuter handledning och 10 minuter diskussion i grupp. Schemat för modul 1,2,4 och 5 är som följer.

Dag 1
föreläsning 9-12,
lunch,
handledning 13-16.30,
forum/grupptid 16.30-17

Dag 2
handledning 9-12,
lunch,
handledning 13-16.30,
forum/grupptid 16.30-17

Schema för modul 3 kommer senare.

Plats: Platsen är Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20, Malmö. Eftermiddagen med Jonathan sker på Zoom.  

Kostnad: Deltagande kostar 5000 kr per modul exkl moms, förutom modul 3 som kostar 3500 kr exkl moms. Eftermiddagen med Jonathan kostar 1500 kr exkl moms. Sammanlagt kostar kursen 25000 kr exkl moms.

Anmälan och frågor: Skicka ett mail till Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com) där du anger namn, fakturaadress, utbildning och arbetsplats. Ange också för vem och när du läste Coreutbildningen.

2nd Annual Malmö Conference on Managing Resistance in ISTDP, June 7-8th

We at the Malmö Center for ISTDP are thrilled to welcome Jonathan Entis back to Malmö, this time during early summer 2024. He’ll be coming here for a 2-day conference focusing on managing resistance in ISTDP.

Jonathan Entis

In the era of evidence-based medicine, despite great efforts, the health care system fails to help many depressed and anxious patients. A recurring research finding is that about two thirds of patients in psychiatric care and one third of patients in primary care get no relief from treatment, even when being offered the gold standard treatment alternatives currently available. From the perspective of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), much of this nonresponse is caused by multiple unaddressed ways of avoiding and/or resisting emotional closeness in the therapy situation.

ISTDP was developed during the 1970s and 1980s by Habib Davanloo in Montreal, Canada. He invented a number of novel strategies aimed at reaching the most highly defended patients, the ones who at the time were considered impossible to treat. Spending a lot of time watching his own recordings of therapy sessions, he tested and refined specific strategies of helping his patients see, understand and let go of highly entrenched defenses, especially when those were linked to the patient’s identity (eg. highly syntonic).

Today, ISTDP is one of the most studied forms of psychodynamic psychotherapy, with 38 randomized controlled trials published thus far (81 if you include studies using the broader EDT term). ISTDP has empirical support for treating depressive disorders, somatic symptom disorders, personality disorders and anxiety disorders. ISTDP does well when compared to other treatments, and there is some evidence that ISTDP and similar models are more effective than comparison therapies in the treatment of functional somatic disorders (i.e. fibromyalgia, pain, IBS etc.)

In this conference, Jonathan Entis and Thomas Hesslow will showcase work on different aspects of managing resistance within the ISTDP model. Emphasis will be put on the following aspects of resistance work:

– The conscious therapeutic alliance. Keeping the work transparent and explicit.
– Mapping the resistance. Getting to know the different parts of the resistance.
Exhausting the resistance. Recognizing the signs that resistance is exhausted.
– Compliance and defiance dynamics. Clarifying the intertwined needs for dependence and autonomy.
– Head-on colliding. Managing the tension between change and acceptance.

We think this will be two great days of learning for both newcomers to ISTDP as well as the advanced ISTDP clinician. On both days, the focus will be on watching videos from real cases and providing different perspectives on these. On Day one, Jonathan will present and Thomas will be the discussant. On Day two, Thomas will present a case in the morning, and in the afternoon Jonathan will provide supervision to three participants.

BIO

Jonathan Entis, Ph.D., is a licensed psychologist in private practice in Cambridge, Massachusetts. He is on the faculty of Harvard Medical School, where for the past five years he has taught and supervised in ISTDP. He is an IEDTA-certified teacher in ISTDP and has presented both nationally and internationally. Jonathan leads a number of international online training groups in Davanloo’s ISTDP, and is co-leading an advanced Core Training in Amsterdam with John Rathauser. He is also a co-author with John Rathauser and Mikkel Reher-Langberg on the upcoming book, Fundamentals of Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, Volume I. You can contact him at drjonathanentis@gmail.com. Here you can read an interview with Jonathan.

Thomas Hesslow

Thomas Hesslow is a clinical psychologist and ISTDP therapist. He’s one of the founders of the Swedish ISTDP Institute and Malmö Center for ISTDP. He provides ISTDP therapy, supervision and training in Malmö in southern Sweden. He was trained by Tobias Nordqvist, Jon Frederickson, Allan Abbass, Peter Lilliengren, Ange Cooper and others. He teaches at Lund and Linneaus Universities, and regularly offers core training in Sweden. He’s the editor-in-chief of the Journal of Contemporary ISTDP.

ATTENDANCE

The workshop is open to licensed healthcare professionals and therapists in good standing, as well as students within these fields.

DATE AND TIME

June 7-8th. Times are roughly 9.00-17.00. At the end of the first day, there will be a social event.

LOCATION

The event will take place in central Malmö in southern Sweden. You can get to Malmö conveniently by flying to Copenhagen Airport, and then taking a 20 minute train from there. The venue will be confirmed at a later point.

Please note that online attendance is not possible for this event.

Malmö | Röda Korsets Ungdomsförbund
Malmö

TICKETS

Early bird ticket: $375 (members get a discount)
Standard ticket: $450 (members get a discount)
Day 1 ticket: $250
Day 2 ticket: $250

The early bird two-day ticket is available until 2024-02-29. Members of the Swedish/Danish ISTDP Societies get a 10% discount on all prices (use the campaign code “member” when you buy the ticket). Full time students get a 20% discount (use the campaign code “fulltimestudent“). Please note that additional taxes will be charged depending on your country of residence.

You can buy tickets by following this link.

MORE INFO

At the end of the first day, there will be a social event.

There are three spots for supervision on day 2. If you’re interested in being supervised, send an email to Thomas after having bought a ticket. Priority will be given to participants who are in core/post-core training.

If you have questions, please email thomas.hesslow@gmail.com