Föreningens stadgar

Version 2023.

FÖRENINGEN

Föreningens firmanamn är Svenska Föreningen för ISTDP (ideell förening).

Föreningens säte är ordförandens hemort i Sverige.

1 §      Ändamål och verksamhet 

Föreningens syfte är att befrämja ISTDPs utveckling i Sverige, genom att

– vara ett forum för personer med yrkesmässigt intresse för ISTDP.

– sprida kunskap om ISTDP genom olika typer av utbildningar och evenemang.

– verka för kontakt med ISTDP-föreningar i andra länder.

– sprida och främja forskning om ISTDP.

2§      Beslutande organ 

Årsmöte och extra årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ.

3 §      Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig samt i övrigt efter vad styrelsen beslutar.

4 §      Verksamhets- och räkenskapsår 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

5 §      Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.

6 §      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst tre månader.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 §      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Perioden mellan dessa årsmöten ska vara minst 3 månader.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till liknande föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar skall arkiveras. Medlemmarna har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 §      Medlemskap

Ansökan om medlemskap görs genom att avlägga föreningsavgiften och erhålls genom godkännande från styrelsen. Man är medlem för innevarande år som man avlägger avgiften och därefter förnyar man sitt medlemskap genom att avlägga medlemsavgiften. 

9 §      Utträde

Medlem som inte betalat medlemsavgiften för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlem som redan erlagt avgift för innevarande år men som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

10 §      Uteslutning

Styrelsen äger rätt, efter moget övervägande och uttömmande av andra möjligheter, att besluta om medlem skall uteslutas ur föreningen av sakliga skäl. Skälen därom skall redovisas skriftligt.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

11 §      Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, förutsatt att man uppfyller relevanta förkunskaper.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa Svenska Föreningen för ISTDP:s stadgar och beslut inom ramen för föreningens verksamhet.
  • skall betala medlemsavgift,
  • skall betala andra förfallna avgifter till Svenska Föreningen för ISTDP.

12 §      Tidpunkt, kallelse och dagordning

Vid årsmötet äger samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Endast styrelsen och ledamot av styrelsen har förslagsrätt vid årsmötet. Årsmötet fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem har en röst.

Årsmöte ska hållas årligen före den 20 mars och kallelse skall ske av styrelsen. Kallelse skall ske minst en månad före årsmöte via e-post.

Senast 30 dagar före ordinarie årsmöte skall förutom dagordning även finnas tillgängliga hos styrelsens ordförande:

  • verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
  • revisionsberättelse
  • motioner med styrelsens förslag till beslut 
  • valberedningens förslag till ny styrelse 

Relevant underlag ska vara revisorerna tillhanda senast 40 dagar före ordinarie årsmöte.

Om det vid årsmöte eller extra årsmöte skall behandlas fråga om ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelsen. 

13 §      Förslag till motioner/propositioner att behandlas av årsmötet

Motion till ordinarie stämma kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast vid årsskiftet före årsmötet.

14 §      Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgifter enligt § 8 har rösträtt på ordinarie årsmöte. 

Varje medlem har 1(en) röst. Ett ombud kan vara ombud för högst en medlem. Ombudet ska kunna styrka ombudmannaskapet genom skriftlig fullmakt.

15 §      Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16 §      Beslut och omröstning

Årsmötet fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Ordförande för årsmötet har utslagsröst vid lika röstetal.

17 §      Valbarhet

Valbar till styrelsen, valberedningen och revisorer är de fysiska personer som röstberättigad medlem eller valberedning nominerar.

18 §      Ärenden vid årsmötet

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare.

3. Val av justerare tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd och nedtecknande av närvarande på mötet.

4. Fastställande av dagordning.

5. Prövning om mötet är stadgeenligt utlyst.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Genomgång av balans- och resultaträkning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.

11. Fastställande av medlemsavgift.

12. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i anledning härav.

12. Val av styrelseledamöter.

13. Val av revisorer.

14. Val av valberedning.

15. Övriga ärenden.

16. Stämman avslutas.

19 §      Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall meddelas medlemmarna senast 30 dagar före mötet via e-post och kungöras inom samma tid på hemsidan.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 11 §, 14 § och 15 §.

20 §      Valberedningen

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till styrelseledamöter i föreningen samt förslag till revisorer och valberedning.

På ordinarie årsmöte skall väljas minst två medlemmar till valberedningen för en period av två år.

21 §      Revisorer

På ordinarie årsmöte skall väljas en eller två revisorer för en period av två år.

22 §      Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, gåvor, bidrag, stöd och andra källor såsom intäkter från evenemang och liknande.

STYRELSEN

23 §      Sammansättning

Föreningens styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Valberedningen bör eftersträva en bred representation avseende bland annat kön, ålder, hemort i landet, etnicitet, profession, verksam i offentlig/privat verksamhet, olika erfarenhet av ISTDP. Varje styrelsemedlem väljs av årsmötet  för en period av två år. Till styrelsen kan även väljas två suppleanter som kan medverka vid styrelsens möten; dock utan rösträtt. När ordinarie styrelsemedlemmar inte kan närvara vid styrelsemöte får en suppleant per frånvarande styrelseledamot rösträtt.

24 §      Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Svenska Föreningen för ISTDPs beslutande organ och ansvarar för dess angelägenheter.

Styrelsen skall svara för Svenska Föreningen för ISTDPs verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

– verkställa av årsmötet fattade beslut.

– träffa avgöranden i frågor som inte bedöms kräva stämmobeslut.

– ansvara för och förvalta föreningens medel.

– årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande fyrtio dagar före ordinarie föreningsstämma.

– yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som bifalls av minst hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig välja arbetsutskott. Ett utskott åläggs att handlägga de ärenden som styrelsen delegerar till utskottet.

Det utgår inget arvode till styrelseledamöter, valberedning eller revisorer, men man har som medlem i dessa roller möjlighet att medverka kostnadsfritt eller till reducerad avgift efter styrelsebeslut vid valda evenemang som föreningen anordnar. Även andra förtroendeuppdrag åt föreningen kan komma att ersättas motsvarande.