Föreningens stadgar

Version 2020.

§1   Föreningen

Föreningens firmanamn är Svenska Förening för ISTDP ideell förening

§2   Ändamål och verksamhet

Föreningens syfte är att befrämja ISTDP´s utveckling i Sverige, genom att

– vara ett forum för psykologer och psykoterapeuter med ISTDP inriktning samt andra intresserade inom vårdyrket
– sprida kunskap om ISTDP genom seminarier, workshops och konferenser
– verka för kontakt med ISTDPföreningar i andra länder
– sprida och främja forskning om ISTDP 

§3  Säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg, Övre Husargatan 11, 411 22 c/o Liv Raissi

§4  Medlemskap

Ansökan om medlemskap görs genom anmälan till styrelsen och erhålls genom godkännande från styrelsen. Beslutet behöver inte motiveras.

§5  Organisation

Föreningens verksamhetsår utgår från kalenderår och redovisning baseras på kalenderår. 

Föreningens verksamhet utövas genom

A  Föreningsstämman
– Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ

B  Styrelse
– Styrelsen ansvarar för föreningens löpande förvaltning och är dess verkställande organ

C  Revisorer
– Revisorer har att granska styrelsens förvaltning

§6  Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman. Styrelsen bör bestå av lika delar kvinnor/icke män och män. Varje styrelsemedlem väljs för en period av två år. Till styrelsen kan även väljas två suppleanter som kan medverka vid styrelsens möten; dock utan rösträtt.

Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan föreningsstämmorna. För styrelsen åligger att

– verkställa beslut av föreningsstämman
– träffa avgöranden i frågor som inte bedöms kräva stämmobeslut
– förvalta föreningens tillgångar
– utse firmatecknare
– årligen avge verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, vilken skall ställas till revisorernas förfogande fyra veckor före ordinarie föreningsstämma
– upprätta verksamhetsplan samt budget
– yttra sig över till föreningsstämman inkomna motioner

För att främja öppenhet och delaktighet äger två medlemmar tillträde att aktivt medverka vid styrelsens möten; dock utan rösträtt. Platserna tillfaller de först anmälda efter att kallelse skickats.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelseledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då minst hälften av  ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det som biträds av minst hälften av de närvarande ledamöterna, dock minst en tredjedel av föreningsstyrelsen. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

Styrelsen kan inom sig välja ett arbetsutskott. Utskottet åligger att handlägga de ärenden som styrelsen delegerar till utskottet.

Det utgår inget arvode till styrelseledamöter, men man har som medlem i styrelsen rätt att medverka kostnadsfritt vid de evenamang som föreningen anordnar.

§ 7  Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, sponsorskap, gåvor, bidrag, stöd och andra källor såsom intäkter från evenemang och liknande.

§8  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig samt i övrigt efter vad styrelsen beslutar.

§9  Årsmöte

Vid årsmötet (föreningsstämma) äger samtliga medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Endast styrelsen och ledamot av styrelsen har förslagsrätt vid stämman. Föreningsstämman fattar beslut om mer än hälften av de närvarande röstar för ett förslag. Varje medlem har en röst.

Årsmöte ska hållas årligen före den 20 mars och kallelse skall ske av styrelsen. Kallelse skall ske minst en månad före årsmöte via e-post eller brev.

Extra stämma hålls om styrelsen beslutar detta eller om en fjärdedel av föreningens medlemmar begär att sådan skall hållas och därvid anger det eller de ärenden som skall behandlas vid stämman. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas.

Senast 30 dagar före ordinarie stämma skall förutom förslag till dagordning verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag till ny styrelse jämte revisorer finnas tillgängliga hos styrelsens ordförande.

Om det vid årsmöte eller extra stämma skall behandlas fråga om ändring av dessa stadgar, skall detta anges i kallelsen. Stadgeändring beslutas om hälften av antalet röstberättigade förenar sig därom.

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande och sekreterare
2. val av sekreterare tillika rösträknare
3. fastställande av röstlängd
4. fastställande av dagordning
5. prövning om mötet är stadgeenligt utlyst
6. styrelsens verksamhetsberättelse
7. behandling och beslut i anledning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
8. revisorernas berättelse
9. fastställande av resultat och balansräkningar
10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
11. fastställande av arvode till revisorer
12. fastställande av medlemsavgifter
13. behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen samt beslut i anledning härav
14. val av styrelseledamöter
15. val av revisorer
16. val av valberedning
17. övriga ärenden

Motion till ordinarie stämma kan väckas av enskild medlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

§ 10  Uteslutning

Styrelsen äger rätt, efter moget övervägande och uttömmande av andra möjligheter, att besluta om medlem skall uteslutas ur föreningen. Skälen därom skall redovisas skriftligt.

§ 11  Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en eller två revisorer för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande verksamhetsår.

§ 12  Valberedning

Valberedningens uppgift är att framlägga förslag till styrelseledamöter i föreningen samt förslag till revisorer. Valberedning väljs på stämman

§ 13  Upplösning

Föreningen kan upplösas om två tredjedelar av närvarande medlemmar har röstat för en upplösning vid två på varandra följande föreningsstämmor.

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/ändamål, vilket beslutas av föreningsstämman i samband med kallelse till kommande årsmöte.