Kvällskurs: introduktion till ISTDP i Stockholm, Lund och Göteborg

introduktion till istdp
Introduktionskurs vid Ersta Högskola för ett par år sedan

Välkommen till en kvällskurs om Intensiv dynamisk korttidsterapi, ISTDP, i november-december 2020. Kursen omfattar fem kvällar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där du får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:  

  • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP 
  • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
  • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
  • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd

Kursen inleds med en tre timmars introduktion till ISTDP som hålls av svenska lärare (Thomas Hesslow i Stockholm, Nina Klarin och Bonnie Liu i Lund samt Liv Raissi i Göteborg). Därefter kommer tre längre kvällar hållas av läkaren och psykoterapeuten Allan Abbass, MD., som kommer att vara med via videolänk från Halifax, Kanada. Han kommer att visa flera av de sessioner som legat till grund för hans bok Reaching through resistance. Slutligen håller de svenska lärarna en avslutande kväll. Sammanlagt innehåller kursen cirka 24 timmar lärarledd undervisning. 

Den här introduktionskursen motsvarar i stort “pre-core” som är ett av behörighetskraven för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera Coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2021. Mer information kan du hitta på www.istdpinstitutet.se

Plats: Kursen ges på tre platser, i Lund, Göteborg och Stockholm, med ett liknande upplägg.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till psykologer, psykoterapeuter och studenter inom dessa yrken, men vi välkomnar även annan vårdpersonal som kan ha nytta av ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

Kostnad: 3000 kr exkl. moms för hela kursen om fem kvällar.
2000 kr exkl. moms om du bara vill se Allans föreläsningar.

Tider och anmälan: I informationsbladen nedan hittar du information om tider och anmälan.

Rapport från föreningens årsmöte 2020

Förmiddagen den 15:e februari 2020 genomfördes föreningens årsmöte, vilket följdes av en föreläsning med Nina Klarin om det graderade formatet av ISTDP. Thomas Hesslow rapporterar.

Föreningens kärnverksamhet

Föreningens årsmöte i Sverigehälsans lokaler i centrala Malmö lockade precis som tidigare år ett tjugotal deltagare. Ordföranden Peter Lilliengren inledde mötet med att dra verksamhetsberättelsen för förra året och kassören Arvid Askmar Cederholm redovisade därefter ekonomin som visade en fördubblad omsättning och en ekonomi i balans. Föreningen växer stadigt både vad gäller antalet medlemmar och antalet evenemang, och ekonomin är i ordning.

föreningens årsmöte 2020
Årsmötet i full gång

Därefter presenterade valberedningens representant, Joel Gruneau Brulin, ett förslag på en ny styrelse för föreningen. Presentationer av gamla och nya styrelsemedlemmar följdes av en omröstning, som resulterade i att föreningen godtog valberedningens förslag. Merparten av den tidigare styrelsen stannar kvar i styrelsen: Peter Lilliengren, Arvid Askmar Cederholm, Sandra Ringarp, Thomas Hesslow och Victoria Paglert. Maria Sandgren hade på förhand meddelat att hon inte var intresserad av att fortsätta styrelseuppdraget i nuläget. Tack för de här två åren, Maria!

porträttbild Maria Sandgren
Maria Sandgren

Dessutom valdes Oliver Nordh och Bonnie Liu in i den nya styrelsen. Oliver är PTP-psykolog inom psykiatrisk öppenvård i Älvängen. Han har tidigare varit aktiv i Studentnätverket för affektfokuserade terapiformer, SAffT, som bland annat arrangerat färdighetsträning för psykologstudenter vid Psykologiska Institutionen i Göteborg. Bonnie Liu är psykolog, yrkesverksam vid öppenvårdspsykiatrin i Lund. Hon har tidigare bland annat i samarbete med föreningen arrangerat heldagen med Angela Cooper i Lund under förra året.

Därefter valdes en ny valberedning, bestående av Joel Gruneau Brulin samt läkaren och terapeuten Lena Sohlberg Wagner.

Förslag på nya verksamheter och stadgar

Jämn könsfördelning

Under årsmötet diskuterades fyra förslag på nya verksamheter eller stadgar. Sandra Ringarp hade lämnat en motion om att föreningen i styrelse och valberedning ska eftersträva jämn könsfördelning. Sandra lyfte fram att det finns en tendens inom ISTDP-communityt i Sverige att män tar mer plats och oftare håller i exempelvis föreläsningar – precis som i samhället i stort – och att föreningen bör verka för att män och kvinnor ska få lika mycket plats. Efter en diskussion om hur denna förändring ska lyda röstade årsmötet FÖR denna förändring av föreningens stadgar.

Utbildningsfilm

Jag (Thomas Hesslow) hade vidare lämnat två motioner till årsmötet. Den första handlade om att föreningen bör verka för att 1) utreda och 2) producera utbildningsfilmer för att terapeuter under utbildning ska få ta del av mer videofilm än vad som i nuläget är tillgängligt. Exempelvis amerikanska psykologförbundet APA producerar utbildningsfilmer som är mycket uppskattade. Efter en längre diskussion beslutade årsmötet att rösta FÖR en nedbantad version av förslaget, som innebär att en grupp medlemmar inom föreningen kommer att få en budget om 20 000 SEK för att undersöka etiska, juridiska och praktiska förutsättningar och konsekvenser av att producera utbildningsfilm.

informationsutskott

Den andra motionen handlade om att utöka föreningens arbete med information och marknadsföring. Eftersom intresset för ISTDP just nu är så stort så resonerade jag att vi inte har något att förlora på att försöka producera mer innehåll och använda oss av fler kanaler för att nå ut till intresserade terapeuter runtom i landet. Flera inom föreningen tyckte att det var ett bra förslag, men att vi ännu inte är redo för att bygga ut denna verksamhet. Årsmötet röstade därefter EMOT detta förslag.

Kunskapsråd

Slutligen så lyfte Robert Johansson ett förslag om att föreningen ska inrätta ett “Kunskapsråd” som medlemmar och andra kan vända sig till för frågor vad gäller ISTDP. Andra terapiföreningar har liknande verksamheter. Det kan till exempel röra sig om frågor om hur en bra ISTDP-utbildning ska se ut eller etiska frågor om att bedriva ISTDP. Eftersom motionen om detta hade lämnats in för sent så skickades detta förslag vidare till styrelsen att arbeta med under det kommande året, utan att årsmötet tog ställning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så var det ett väldigt livat årsmöte med starka åsikter och långa diskussioner, som för min del slutade i en fin känsla av gemenskap och engagemang – vilket jag tror att det gjorde för många andra också. Jag ser mycket fram emot kommande årsmöten där vi kan komma ännu bättre förberedda för att tillsammans besluta om föreningens framtid!

Nina Klarins föreläsning

Efter lunch så tog Nina Klarin vid med en föreläsning och videopresentation om det graderade formatet. Utifrån videoklipp illustrerade hon olika principer kring arbetet med patienter som lider av mer eller mindre allvarliga känsloregleringsbrister (“sköra patienter”). Hon diskuterade även en specifik subgrupp bland dessa patienter, nämligen de med smärtproblematik. Sjukvården kan många gånger inte erbjuda effektiv behandling för smärttillstånd, vilket leder till förlängt lidande för individen och stora kostnader för samhället. De senaste åren har det kommit en hel del evidens för ISTDP vid smärttillstånd (se exempelvis här, här, här eller här).

Nina Klarin talar om skörhet
Nina Klarin pratar om skörhet

Ibland kan gradvis aktivering och exponering eller motsatsen – vila och återhämtning – vara effektivt vid dessa tillstånd. Men inom ISTDP vid smärttillstånd är fokus ofta på att öka självobserverande förmågor och minska självkritiska beteenden. Nina visade klipp från hur man kan kartlägga och stoppa ett starkt självkritiskt beteende (“överjagspatologi”). Hon visade också några fina klipp där hon använt sig av self-disclosure som intervention för att skapa mer närhet med sina klienter.

Nina visade också hur en effektiv terapi kan leda till att primitiva försvar över tid kan omstruktureras och hur mer mogna försvar då tar deras plats. När känsloregleringsbristerna minskar så försvinner försvar såsom repression, gråtmildhet och självtvivel, och de ersätts av mer mogna försvar: intellektualisering, ältande, rationalisering och så vidare. I samband med detta är det inte ovanligt att patienterna subjektivt upplever symptomlindring och ökad lust till lek, kärlek och arbete.

Tack Nina för en mycket lärorik och inspirerande presentation!

Till föreningens medlemmar: Nästa årsmöte kommer att ske om ungefär ett år. Tänk på att vara ute i god tid med motioner så att de andra medlemmarna kan informeras och styrelsen kan förbereda ett uttalande. Eftersom föreningen just nu växer så det knakar behöver vi tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för demokratiska processer.

Nina Klarin: “ISTDP kan fylla en viktig funktion inom primärvården”

Här är en intervju med Nina Klarin. Den 15:e februari kommer Nina föreläsa om det graderade formatet av ISTDP i samband med ISTDP-föreningens årsmöte i Malmö. Nina är leg. psykoterapeut, leg. läkare och psykiater, kliniskt verksam i Lund. Hon är dessutom en del av ISTDP-institutet, där hon bedriver ISTDP-utbildning och handledning.

Nina Klarin porträtt
Nina Klarin

Hur känns det att knyta ihop säcken för 2019? 
Vet inte hur mycket jag knyter ihop saker nu för tiden faktiskt, egentligen. Så många projekt som bara rullar på…

Hur fann du ISTDP och vad var det som fångade ditt intresse? 
Jag jobbade länge i öppenvården i psykiatrin, där jag sökte mig fram i KBTfältet, gick psykoterapeututbildningen och kurser i ACT, MBCT, DBT med mera. Det här var under en period som jag var ganska sökande och inte helt nöjd med vad jag fann. Jag tror att jag ville hitta ett sätt att kombinera att vara psykiater och psykoterapeut på, men tyckte det blev för ”stolpigt” med KBT. Kände mig inte hemma där helt enkelt. Någon gång under 2011 bjöd en kollega med mig på en presentation som Jon Frederickson höll på Hvidovre Hospital på andra sidan sundet, i Köpenhamn. Vi var nog flera som fastnade för ISTDP då och ville lära oss mer efter den dagen.

Samma år åkte jag till Allans första Immersion i Stockholm där han och Jon bjöd in till en Core de skulle starta i Sverige. Jag anmälde mig och fick börja. Det var ett språng och sedan dess har det fortsatt. Jag fångades av att få ett effektivt raster – en teori kombinerad med en praktik förankrad i kroppen. En teori för det som kan ske mellan två personer och vara transformativt på djupet – inte bara på symptomnivå. 

Som du säger kan det vara svårt att kombinera läkarrollen och psykoterapeutrollen. Hur balanserar du de två rollerna mot varandra? Står de i inre konflikt ibland? 
Nej, jag upplever det inte så, inte som en inre konflikt. Balansera de båda får man alltid göra om vi ser det som ett uttryck för att dosera och väga sin kunskap utifrån patientens önskemål. Det är nog ingen skillnad jämfört med om du har ett annat grundyrke. Du kan det du kan och du måste alltid öva på att späda ut allt det som du har att säga…

Skulle du säga att du har något visst fokus eller en viss ISTDP-stil? Hur är den? 
Jag arbetar på det, antar jag. Det gör vi nog alla – ständigt på jakt efter vår egen stil. 

Du arbetar en del i primärvården. Vad tänker du att ISTDP kan ha för funktion där, för läkare och för terapeuter? 
Jag var anställd som psykiater i primärvården i nästan två år när jag gick core. Nu har jag ett nära samarbete med en del kollegor i primärvården som remitterar för antingen ISTDP (det börjar faktiskt stå så på remisserna!) eller för bedömning av mig som psykiater. På vårdcentral var det mest fruktbara att väcka intresse för metoden hos mina kollegor först. Sedan började jag få förfrågningar om bedömning och kanske terapi.

ISTDP kan verkligen fylla en funktion inom primärvården. Det visar ju också Allan Abbass och Angela Coopers forskning och kliniska verksamhet. En avgörande faktor är dock hur man når läkarna på vårdcentralen. Där behövs det mängder av utbildning, inte minst om ångest och hur den yttrar sig psykofysiologiskt. Det är intressant (och bekymrande) att vi läkare inte får lära oss särskilt mycket om det i vår grundutbildning.

Vad håller du på att lära dig just nu? Brottas du med något särskilt? 
Jag brottas fortfarande med att vänligt men bestämt föra det dömande överjaget åt sidan. Både mitt eget överjag, och patientens, såklart. Inlärningsmässigt försöker jag lära mig mer om att arbeta graderat med sköra patienter. Jag har också försökt förstå mer kring hur jag ska arbeta med patienter som är deprimerade eller har återkommande depressiva episoder. Kanske framför allt hur jag kan nå dem och arbeta tillsammans med dem mot det som inte är hjälpsamt. Hur känns det bra för mig att tala då, från vilken plats och med vilka ord?  

Har du någon vision för var vi befinner oss med ISTDP i Sverige om fem-tio år, om du får drömma lite? 
Jag hoppas de goda nätverk som växer fram i landet sprider sig successivt men att det får ta den tid som behövs för att lära sig den inlärningsintensiva metod som ISTDP är. Om fem-tio år tänker jag mig att det har gjorts studier på ISTDP i en svensk kontext och att flera studier pågår både inom primärvård, psykiatri och somatik. Chefer och ledare inom framför allt psykiatrin har förstått att kunskap som finns inom ISTDP kan göra mycket för patienterna där. De stödjer därför utbildningsinsatser och anställer personer som vill arbeta utifrån ISTDP. 

Har du något särskilt som du vill säga till de som funderar på att gå på din föreläsning?
Att jag är glad om några kommer och vill vara med och lära utifrån det material jag kommer att visa. Jag har många frågor själv utifrån materialet som jag ska visa. Jag tenderar att få det när jag förbereder klipp, så vi får hjälpas åt att förstå vad det är som egentligen försiggår.

Klicka här för mer information om föreläsningen med Nina den 15/2 i samband med föreningens årsmöte.


Om du uppskattade vår intervju med Nina Klarin så skulle du kanske uppskatta någon av våra andra intervjuer. Här är länkar till de fem senaste intervjuerna som vi gjort: