CORE-utbildning i Malmö 2023

Senvåren 2023 startar en ny omgång av den treåriga core-utbildningen i Malmö med Hanna Radomski och Christina Aune som huvudlärare. Vi kommer även bjuda in gästlärare. Kursgruppen träffas fyra gånger om året under tre dagar för teoretisk undervisning, rollspel och handledning utifrån videoinspelade terapisessioner. Utbildningen arrangeras vid Malmö Center för ISTDP i samarbete med ISTDP-institutet.

Utbildningens innehåll

Coreutbildningen är utvecklad av Jon Frederickson vid Washington School of Psychiatry. Utbildningsgruppen träffas vid fyra tredagarsmoduler per år under tre års tid, alltså sammanlagt 36 heldagar. Varje modul har ett unikt tema och innehåller teori, teknik, videoobservation, färdighetsträning/rollspelande och handledning utifrån kursdeltagarens egna terapivideofilmer. Stor tonvikt läggs vid att skapa ett gott, medkännande samarbetsklimat inom gruppen. Gruppen kommer bestå av ca åtta deltagare. 

Mellan varje tredagarsmodul förväntas varje kursdeltagare arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och förbereda sig inför kommande modul genom att läsa kurslitteratur samt titta på sina terapifilmer från eget patientarbete. I kursen ingår även ISTDP-handledning om minst en timme mellan varje modul (face-to-face eller via zoom). 

Under det första året ligger fokus i utbildningen på att etablera ett effektivt terapeutiskt samarbete med olika typer av patienter. Under det andra året är fokus att utveckla färdigheter och känslomässig kapacitet för att arbeta med det “graderade formatet” av ISTDP, dvs. de tekniker som används vid arbete med patienter med högre ångestnivå och lägre affekttolerans. Under det tredje och sista året ligger fokus på att lära sig aktivt arbete med patienter med högt motstånd i terapirummet. 

Under kursen kommer du att succesivt förbättra dina terapeutiska färdigheter i att bedöma och arbeta med olika patienter utifrån deras unika sätt att relatera. Förutom att Core ger en teoretisk förståelse för ISTDP så genomsyras utbildningen av ett fokus på det praktiska psykoterapeutiska hantverket. En del av utbildningen inriktas på att öka terapeutens känslomässiga kapacitet, så att inte terapeutens eget undvikande eller blinda fläckar kommer i vägen för ett effektivt terapeutiskt fokus. Syftet med att olika gästlärare kommer för att visa sitt sätt att arbeta är också att ge dig som deltagare en bredd, att tydliggöra att ISTDP kan bedrivas på olika sätt och förhoppningsvis hjälpa dig att hitta din egen stil som ISTDP-terapeut. 

Lärare

Hanna Radomski
Hanna är leg. psykoterapeut och certifierad ISTDP-terapeut. Hanna läser lärar/handledarutbildning i ISTDP under ledning av Jon Frederickson. Hanna gick sin coreutbildning för Nina Klarin, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist och har efter avslutad utbildning maj 2021 fortsatt ha regelbunden handledning med Peter Lilliengren, Glenn Kristoffersson och Thomas Hesslow. Hanna är styrelsemedlem i den svenska föreningen för ISTDP.  Hanna arbetar med patienter både i privat regi, och som ackrediterad psykoterapeut inom Region Skånes vårdval Psykoterapi, samt med handledning i ISTDP. Sedan tidigare har Hanna lång erfarenhet av arbete på späd- och småbarnspsykiatrin med föräldrar med psykisk ohälsa och anknytningssvårigheter mellan föräldrar och barn.

Christina Aune
Christina Aune är legitimerad psykolog sedan 2003 och certifierad ISTDP-terapeut. Hon gick Core-utbildningen 2018-2021 med Nina Klarin, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist som lärare och har sedan dess haft kontinuerlig handledning med Peter Lilliengren och Thomas Hesslow. Sedan hösten 2020 har Christina gått Post-core för Thomas Hesslow. Christina arbetar privat vid Malmö ISTDP- mottagning och har sedan tidigare många års erfarenhet av arbete inom primärvården samt barn- och ungdomspsykiatri. Mellan 2022-2025 går hon Training of trainers med Jon Frederickson.

Behörighetskrav

 • Vårdlegitimation (psykolog, kurator, läkare eller psykoterapeut)
 • Genomgången introduktionsutbildning inom ISTDP (pre-core)
 • Möjlighet att kunna arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under minst två dagar per vecka under utbildningens gång

Examinationskriterier

För att erhålla ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren erhåller handledning på minst tio av sina terapisamtal under utbildningens gång.

Mer detaljer om utbildningen, inklusive kursmål, struktur och kurslitteratur finner du i ISTDP-institutets senaste utbildningsplan, som du kan ladda ner här: http://www.istdpinstitutet.se/wp-content/uploads/2021/04/Utbildningsplan-CORE.pdf

Preliminär tidsplanering första året

Modul 1: Augusti/September 2023, Modul 2: November 2023

Kostnad

7800 kr per modul exkl moms. Detta inkluderar priset för modulen, samt en handledningstimme mellan varje modul (10 tillfällen). Sammanlagd kostnad för hela utbildningen är 93600 kr exkl moms.

Plats

Malmö ISTDP-mottagning, Amiralsgatan 20 i Malmö.

Anmälan

Skicka ett mail till kontakt@hannaradomski.se. Ange namn, fakturaadress, yrkestillhörighet och arbetsplats. Anmälan är bindande från och med två månader före den första kursdagen. Man binder sig till första året med ambitionen att fullfölja hela utbildningen. Inför fjärde modulen binder man sig till de resterande två åren.

Frågor

Om du har frågor kan du vända dig till kontakt@hannaradomski.se 

Du kan ladda ner den här informationen som utskriftsvänlig PDF här:

Coreutbildning i Stockholm 2023-2026

Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) är en affektfokuserad psykodynamisk psykoterapimetod som syftar till att behandla patienter med ett brett spektrum av psykiska problem så tidseffektivt som möjligt. Metoden är ursprungligen utvecklad av Dr. Habib Davanloo vid McGill University, Kanada, som började videofilma sina terapisessioner redan i början av 60-talet för att systematiskt kunna detaljstudera terapiprocessen. Interventionerna i ISTDP har successivt utvecklats för att adressera ångestreaktioner, depression, somatisering samt personlighetssyndrom. Metoden har ökande stöd i kontrollerade studier och forskningen indikerar även att metoden är kostnadseffektiv för en bred grupp patienter som söker psykiatrisk vård.

Sedan hösten 2013 erbjuds ISTDP-institutets internationella utbildningsprogram på svenska. Upplägget av utbildningen är utvecklat av Jon Frederickson (USA), i samarbete med bland andra Allan Abbass (Kanada) och Patricia Coughlin (USA). Utbildningen leder fram till ISTDP-institutets certifiering som ISTDP-terapeut. För certifiering krävs närvaro vid samtliga moduler samt att deltagaren under utbildningens gång löpande tar ISTDP-handledning.

Behörighetskrav
Utbildningen har 10 platser och är öppen att söka för legitimerade psykologer.

Syfte och innehåll
Den avancerade treåriga utbildningen är indelad i 12 moduler (fyra tredagarstillfällen per år). Första året har fokus på att förbättra färdigheter i att etablera terapeutisk allians och bedöma patientens kapacitet för att arbeta med fokus på känslor, ångest och försvar. Andra året riktas sedan främst mot färdigheter för att arbeta med patienter som behöver bygga upp sin kapacitet för att tolerera känslor och ångest, medan tredje året har särskilt fokus på att arbeta med patienter som har hög grad av undvikande mot att uppleva och dela känslor. Målet för utbildningen är att deltagarna ska kunna behärska grundprinciperna i metoden och successivt lära sig hantera svårare problematik. Ett övergripande mål är även att hjälpa varje enskild deltagare integrera metoden med sina tidigare förvärvade terapeutiska färdigheter.

Varje undervisningstillfälle består av:
1. Undervisning av teori och praktik kring modulens tema
2. Färdighetsbyggande rollspel kring modulens tema
3. Handledning på egna videofilmade patientsessioner
4. Gruppsamtal kring egna processer
5. Diskussion kring läst kurslitteratur

Lärandemål
Efter utbildningen förväntas studenten kunna:
• Etablera och upprätthålla terapeutisk allians med fokus på utforskande av inre känslomässiga processer som bidrar till patientens problematik
• Kontinuerligt bedöma olika patienters kapacitet att arbeta med känslomässigt fokus i terapin och anpassa interventioner baserade på denna bedömning
• Hjälpa patienter med olika kapacitetsbrister utveckla högre förmåga att tolerera och integrera starka känslomässiga upplever
• Hjälpa patienter upptäcka och minska känslomässigt undvikande
• Arbeta självständigt med ISTDP utifrån kännedom om egna styrkor och utvecklingsområden som terapeut

Omfattning
Totalt omfattar utbildningen 12 moduler under tre år.
Varje modul omfattar tre sammanhållande dagar som genomförs mellan kl 9-17 (36 heldagar). Modulerna består av undervisning, rollspel, egna handledningstimmar i grupp, observation och diskussion utifrån gruppdeltagares handledning samt reflektion i grupp.

Utöver modulerna ingår även obligatorisk individuell handledning mellan varje modul om totalt 10 timmar. Utbildningen innehåller vidare egen inläsning av litteratur som omfattar ca 2500 sidor (se litteraturlista i slutet) samt egen övning i rollspel.

Examinationsformer
Obligatorisk närvaro är ett krav och kursdeltagarna förväntas vara aktiva i utbildningssituationen. Varje student kommer att bedömas individuellt i relation till lärandemålen som godkänd/icke godkänd. Bedömningen är summativ och baseras på deltagarens aktivitet och uppvisande av färdigheter i rollspel samt videoinspelade terapisessioner.

Psykologer som läser utbildningen inom ramen för specialistutbildning har även en särskild individuell examination som består av en skriftlig (teoretisk) och en muntlig (färdighetsprövande) del. Denna examination genomförs efter att sista utbildningsmodulen är genomförd. Utöver lärandemålen för utbildningen som nämns ovan förväntas specialistpsykologer även kunna:
1. Relatera ISTDP-modellen teoretiskt till andra centrala terapitraditioner
2. Redogöra för forskningsbasen för ISTDP
3. Ge feedback till kollegor utifrån videoinspelat sessionsmaterial

Utvärdering
Utvärdering av de handledda psykoterapierna kommer att ske fortlöpande. Utvärdering av varje modul sker muntligen i slutet av varje modul. Utvärdering av utbildningen som helhet sker skriftligen och muntligen vid sista utbildningstillfället

Kurstillfällen
Kursen startar med modul 1 den 4-6 september 2023.

Plats
Undervisningen i modulerna genomförs vid ISTDP-mottagningen på Timmermansgatan 9 i Stockholm.

Handledning sker digitalt eller på överenskommen plats.

Niklas Rasmussen

Lärare och examinator
Undervisningen och handledningen leds av Niklas Rasmussen, Leg psykolog, certifierad ISTDP-terapeut, certifierad handledare och utbildare i ISTDP.

Kostnad
7500 kr per modul (12 moduler) inkl en individuell handledningstimme (exkl. moms).
(90 000 kr exkl. moms under tre år)

Litteraturkostnader tillkommer.

Anmälan
Anmälan: mejla din anmälan till niklas.rasmussen@gmail.com. Uppge följande i ditt mejl:

Namn, år för psykologleg (alternativt när du påbörjat PTP-tjänst), nuvarande arbetsplats samt tidigare erfarenheter av psykologiskt behandlingsarbete.

Anmälan är bindande för de första fyra modulerna efter sista anmälningsdag 30 juni 2023.

Inför år två och tre görs en förnyad anmälan.

PRE-CORE i Örebro 16-18 mars 2023

Du är välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Örebro den 16-18 mars . Kursen leds av leg. psykolog, leg. psykoterapeut, ISTDP certifierad terapeut/lärare/handledare Frida Salman Lisak och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment samt presentera videobaserade exempel på interventioner.

Frida Salman Lisak

Bland annat kommer du lära dig:

 • Metapsykologin bakom ISTDP
 • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
 • Att fokusera på affekter
 • Att bedöma och reglera ångestnivå
 • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 7000 kr för alla tre dagarna och antal deltagare är begränsat.
Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss
erfarenhet av terapeutiskt arbete (t.ex. läser sin sista termin på
psykologprogrammet) som kan gå kursen till reducerad kostnad (4000 kr).
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en core-utbildning för den som så önskar.

Plats: Centrala Örebro
Datum: 16-18 mars 2023
Tid: Kl 9-17 varje dag
Kostnad: 7000 kr (4000 kr för begränsat antal heltidsstudenter)
Anmälan: Frida Salman Lisak frida.lis.sal@gmail.com, 070-6892538,
Ange faktureringsadress.
Lärare: Frida Salman Lisak är leg. psykolog, leg psykoterapeut cert. ISTDP-terapeut, handledare/lärare. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med olika patientgrupper samt utbildning och handledning.

Flyer som PDF:

PRE-CORE i Göteborg 6-8 mars 2023

Du är välkommen på en introduktionskurs (s.k. ”pre-core”) i ISTDP i Göteborg i mars . Kursen leds av leg. psykolog, leg. psykoterapeut, ISTDP certifierad terapeut/lärare/handledare Frida Salman Lisak och omfattar tre heldagar (kl 9-17). Den kommer innehålla både teoretiska och praktiska moment samt presentera videobaserade exempel på interventioner.

Frida Salman Lisak

Bland annat kommer du lära dig:

 • Metapsykologin bakom ISTDP
 • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intra-psykiskt fokus
 • Att fokusera på affekter
 • Att bedöma och reglera ångestnivå
 • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd

Kursavgift är 7000 kr för alla tre dagarna och antal deltagare är begränsat.
Det finns ett mindre antal platser för heltidsstudenter, som har viss
erfarenhet av terapeutiskt arbete (t.ex. läser sin sista termin på
psykologprogrammet) som kan gå kursen till reducerad kostnad (4000 kr).
Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med en core-utbildning för den som så önskar.

Plats: Göteborg
Datum: 6-8 mars 2023
Tid: Kl 9-17 varje dag
Kostnad: 7000 kr (4000 kr för begränsat antal heltidsstudenter)
Anmälan: Frida Salman Lisak frida.lis.sal@gmail.com, 070-6892538,
Ange faktureringsadress.
Lärare: Frida Salman Lisak är leg. psykolog, leg psykoterapeut cert. ISTDP-terapeut, handledare/lärare. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med olika patientgrupper samt utbildning och handledning.

Flyer som PDF:

PRE-CORE UTBILDNING I ÖSTERSUND APRIL 2023

Välkommen till introduktionsutbildning i Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy, (ISTDP) i Östersund den 21-23 april 2023. Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Följande moment ingår:

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP
 • övning i att etablera en god arbetsallians och fokus på känslomässiga problem i behandlingen
 • övning i att bedöma patientens ångestnivå och ångestreglering
 • övning i att identifiera och arbeta med patientens försvar och motstånd

Undervisningen sker via teoretiska genomgångar, rollspel och visning av video från lärarens egna terapisessioner med patienter.

Deltagarantalet är begränsat till 10 personer. Den lilla gruppstorleken ger utrymme för varje deltagare att bli mött utifrån sin individuella kunskapsnivå. Kursen hålls i lokaler centralt i Östersund.

Introduktionskursen är en förberedelse för den treåriga fördjupningsutbildningen i ISTDP (sk. Core-utbildning).

Kursen leds av leg. psykolog Niklas Rasmussen, certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP-handledare. Niklas har 15 års erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete och har undervisat i ISTDP de senaste fem åren, bland annat på Uppsala Universitet. Han samverkar med övriga ISTDP-handledare och lärare i ISTDP-institutet i Sverige.

Plats: Lokaler centralt i Östersund. Detaljer om lokal, adress etc. utannonseras senare!

Tid: 21-23 april 2023, samtliga dagar kl. 09.00 – 17:00.

Målgrupp: Kursen riktar sig till psykologer, psykoterapeuter och psykologstudenter samt annan vårdpersonal med grundläggande psykoterapeututbildning.

Kostnad: 7000 kr exklusive moms (heltidsstudenter betalar 4000 kr exkl. moms)

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, fakturaadress, arbetsplats och yrkeskategori till rasmussenpsykoterapi@gmail.com. Sista anmälningsdag är 2023-03-15.

Mer information om Niklas Rasmussen finns på www.rasmussenpsykoterapi.se

Varmt välkommen med din anmälan!

Här finns denna information som utskriftsvänlig PDF:

Effective Management of Resistance in ISTDP, April 20-21st

We at the Malmö Center for ISTDP (MCI), together with the Swedish and Danish societies for ISTDP, are thrilled to host this 2-day workshop during spring 2023, focusing on managing resistance in ISTDP. This will be the third event in the event series Return to Davanloo that we’re organizing at the MCI.

Jonathan Entis

In the era of evidence-based medicine, despite great efforts, the health care system fails to help many depressed and anxious patients. A recurring research finding is that about two thirds of patients in psychiatric care and one third of patients in primary care get no relief from treatment, even when being offered the gold standard treatment alternatives currently available. From the perspective of Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), much of this nonresponse is caused by multiple unaddressed ways of avoiding and/or resisting emotional closeness in the therapy situation.

ISTDP was developed during the late 1970s and 1980s by Habib Davanloo in Montreal, Canada. Davanloo developed a number of novel strategies aimed at reaching the most highly defended patients, the ones who at the time were considered impossible to treat. Spending a lot of time watching his own recordings of therapy sessions, he tested and refined specific strategies of helping his patients see, understand and let go of highly entrenched defensive strategies, especially when those were linked to the patient’s identity (eg. highly syntonic).

With a growing evidence-base to support Davanloo’s findings, ISTDP has been successfully established in northern Europe in the last decade. More than 600 therapists have gone through the three-year ISTDP core training in the nordic countries alone in this brief period of time. Dr. Entis strives to revive certain parts of Davanloo’s teachings that are not emphasized in the branch of ISTDP currently taught in the nordic countries. He represents a slightly different flavour of ISTDP, with a similar but different way of approaching the resistance which includes a bigger emphasis on tactical defenses. Here you can read an interview with Jonathan that we did last year.

We think this will be two great days of learning for both newcomers to ISTDP as well as the advanced ISTDP clinician. On Day One, Jonathan will present didactic presentations with audiovisual presentations of actual therapy sessions with patients across a range of psychodiagnosis. On Day Two, live supervision will be offered to attendees who wish to have their work supervised in front of the group.

Here’s what Jonathan wants to say about the workshop:

In developing ISTDP, Davanloo created a revolutionary system for gaining access into the unconscious and resolving psychological suffering. He advocated for a therapeutic focus on turning patients against their own avoidance mechanisms, or resistance, and towards an embrace of emotional honesty.

Dr. Davanloo’s system, although highly effective, is incredibly difficult to master. No aspect of the model is more arduous to learn than the effective management of resistance, which rests on the therapist’s ability to maintain a positive alliance while relentlessly addressing the patient’s defenses.

In my view, some current iterations of ISTDP underemphasize this work on resistance, which might lead to the student of ISTDP putting premature pressure on the patient to experience feelings that are not within conscious reach. This can cause iatrogenic anger, misalliance, and all too often, impasse. In this 2-day workshop, I will showcase how to work exhaustively with resistance while maintaining a strong alliance.

I will highlight many of the technical elements necessary to help patients overcome their resistance, including confronting the tactical organization of the resistance, determination of syntonicity levels and how to adapt the approach accordingly, and the use of head-on collisions—the most challenging of all interventions to integrate.

Bio

Jonathan Entis, Ph.D., is a licensed psychologist in private practice in Cambridge, Massachusetts. He is licensed in both Massachusetts and New York. He is on the faculty of Harvard Medical School, where for the past four years he has taught and supervised in ISTDP. He is an IEDTA-certified teacher in ISTDP and has presented both nationally and internationally. He co-leads an annual seminar on working with syntonic defenses in Davanloo’s ISTDP with John Rathauser, PhD. Jonathan leads four international monthly online training groups in Davanloo’s ISTDP, and will co-lead an advanced Core Training in Amsterdam with John Rathauser beginning in early 2023. He is also a co-author with John Rathauser and Mikkel Reher-Langberg on the upcoming book, Fundamentals of Davanloo’s Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, Volume I. You can contact him at drjonathanentis@gmail.com.

Attendance

The workshop is open to licensed healthcare professionals and therapists in good standing, as well as students within these fields.

The supervision hours are offered on a first come, first served basis. If you’re interested, make sure to buy a ticket as soon as possible and specify in the form that you’re interested in receiving supervision.

Date and time

April 20: presentation day

April 21: supervision day

Times are roughly 9.00-17.00. At the end of the first day, there will drinks served at the Malmö Center for ISTDP.

LOCATION

The event will take place in central Malmö in southern Sweden. You can get to Malmö conveniently by flying to Copenhagen Airport, and then taking a 15 minute train from there. The venue will be confirmed at a later point.

Please note that online attendance is not possible for this event.

Malmö | Röda Korsets Ungdomsförbund
Malmö

Tickets

Early bird full ticket for both days (applicable before February 2023, $350)
Full ticket for both days ($400)
Day 1 only ticket ($200)
Day 2 only ticket ($200)

Members of the Swedish and Danish societies of ISTDP get a discount:
Early bird full ticket for both days (applicable before February 2023, $300)
Full ticket for both days ($350)
Day 1 only ticket ($175)
Day 2 only ticket ($175)

Registration

Please use this form to register: form. After filling out the form, we will contact you with information about how to proceed with the payment.

More info

At the end of the first day, there will be a reception with drinks.

This event is co-hosted by the Malmö Center for ISTDP, the Swedish Society for ISTDP and the Danish Society for ISTDP.

If you have questions, please email thomas.hesslow@gmail.com

Return to Davanloo

Return to Davanloo is a series of seminars at the Malmö Center for ISTDP emphasizing the roots of ISTDP in different ways. The first in the series was the Mikkel Reher-Langberg seminar in may 2022 on Davanloo’s development. The second seminar was the Allan Abbass seminar on Idealization and devaluation of ISTDP in november 2022. This will be the third seminar in the series.

We say return to Davanloo not in the sense of uncovering the true Davanloo, but rather in the sense of keeping Davanloo alive in the 21st century. Reading and drawing inspiration from Davanloo with the lens of the problems that we face as therapists today. We believe that for ISTDP to grow strong it needs a strong foundation in the Davanludian roots, at the same time as it allows for branches to unfold in many different directions.

ISTDP PRE-CORE: Introduktionsutbildning i Växjö, 19-21 april 2023

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) utvecklades under 1980- och
1990-talet i Kanada. Behandlingsmetoden är specifikt utvecklad för
komplexa och kroniska tillstånd där andra behandlingar inte haft önskad
effekt, men går även att anpassa till mildare former av psykologiska besvär.
Den här kursen lär under tre intensiva dagar ut de teoretiska och praktiska
grunderna i metoden.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk behandlingsmetod som betonar upplevelsebaserat arbete som fokuserar på känslor. Under 2010-talet har metoden etablerats i Sverige, och ISTDP har blivit ett allt vanligare inslag på landets psykolog- och psykoterapeutprogram. Vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet genomförs forskning på metoden som i nuläget erbjuds på ett femtiotal vårdmottagningar i Sverige.

Kursen

En PRE-CORE ger grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna gå vidare med CORE-utbildning (tre-årig utbildning till ISTDP-terapeut) för den som så önskar. En CORE-utbildning startar i Växjö så snart som vi har tillräckligt många deltagare.

Upplägg

Den 19-21 april 2023 är du välkommen på en introduktionskurs i ISTDP i Växjö. Kursen leds av leg psykolog Christina Aune och leg psykolog Christoffer Hallberg – som båda går handledar/lärar-utbildningen i ISTDP (Training of trainers) med Jon Frederickson.

Kursen omfattar tre heldagar (kl 9-17) och kommer att innehålla både teoretiska och praktiska moment såsom undervisning, rollspel och övningar, samt filmvisning från terapisessioner. Teorin varvas med upplevelsebaserade övningar för att förbättra inlärningen.

Du kommer att lära dig:

 • Meta-psykologin bakom ISTDP
 • Att etablera medveten allians och upprätthålla ett intrapsykiskt fokus
 • Att fokusera på affekter
 • Att bedöma och reglera ångestnivå
 • Känna igen och arbeta med olika typer av försvar och motstånd
 • Att använda dina egna responser på patienter som del av bedömning

Målgrupp

Kursen riktar sig till leg psykologer, leg psykoterapeuter, psykologstudenter som påbörjat utbildningens kliniska del samt andra yrkesgrupper med grundläggande psykoterapiutbildning.

Lärare

Christina Aune
Christina Aune

Christina Aune är legitimerad psykolog sedan 2003 och certifierad ISTDP-terapeut. Hon gick Core-utbildningen 2018-2021 med Nina Klarin, Peter Lilliengren och Tobias Nordqvist som lärare och har sedan dess haft kontinuerlig handledning med Peter Lilliengren och Thomas Hesslow. Sedan hösten 2020 har Christina gått Post-core för Thomas Hesslow. Christina arbetar privat vid Malmö ISTDP- mottagning och har sedan tidigare många års erfarenhet av arbete inom primärvården samt barn- och ungdomspsykiatri. Mellan 2022-2025 går hon Training of trainers med Jon Frederickson.

Christoffer Hallberg
Christoffer Hallberg

Christoffer Hallberg är legitimerad psykolog och certifierad ISTDP-terapeut. Han gick Core- utbildningen 2014-2017 med Tobias Nordqvist som lärare, och har haft kontinuerlig handledning med honom sedan dess. Arbetar vid egen privat mottagning i Borås och som konsult på Mini Maria (missbruksvård för ungdomar) i Borås – och har sedan tidigare erfarenhet av ungdomsmottagning, beroendepsykiatri och vuxenpsykiatri. Går training of trainers med Jon Frederickson 2022-2025.

Praktisk information

Plats: Centralt i Växjö. Kostnad: 4500 kr exkl. moms (heltidsstudenter betalar 3 500 kr exkl. moms).

Anmälan: Skicka din anmälan med namn, faktureringsadress, arbetsplats och yrkeskategori till christoffer@psykologhallberg.se . Anmälan är bindande från 30 dagar innan kurstillfället.

Frågor: christina.aune.psykolog@gmail.com, christoffer@psykologhallberg.se

Här kan du ladda ner informationen som utskriftsvänlig PDF:

ISTDP ACADEMY våren 2023


För fjärde terminen i rad kör vi ett samarbete med vår systerförening i Danmark (Dansk Selskab for ISTDP, www.istdp-danmark.dk) med syfte att anordna digitala kvällsföreläsningar om ISTDP. En uttalad ambition är att bjuda in presentatörer från Norden och andra delar av världen samt att visa på bredd i olika tillämpningar av ISTDP. Alla presentationer sker på engelska med undertexter på filmklippen. Föreläsningarna kommer ske via Zoom och ligger kvällstid kl 17.00-19.30

Vårens schema ser ut så här: 

1:a februari: Patricia Coughlin (US)
1:a mars: Brian Kok Ravn (DK)
5:e april: Jody Clarke (CA)
3:e maj: Tami Chelew (US)
7:e juni: Niklas Rasmussen (SE)

Kostnaden är 1200 kr för alla fem föreläsningarna för medlemmar i Svenska Föreningen för ISTDP. Är du ännu inte medlem i föreningen kan du bli det i samband med anmälan. Medlem i föreningen blir du här: https://registreringar.istdpsweden.se. Förutom medlemsskap krävs även att du genomgått den tre dagar långa introduktionsutbildningen precore, samt att du har legitimation eller är student i slutet av din utbildning på legitimationsgrundande utbildning.

Observera att dessa presentationer kommer att visa ISTDP på avancerad nivå, utan att redogöra för grunddragen i metoden. Bakom interventioner som kan se enkla ut finns alltid komplexa bedömningar som avgör hur det är lämpligt att agera i stunden. ISTDP är en omfattande metod som tar tid att lära sig. Därför är denna seminarieserie endast öppen för dem som redan har gått en introduktionskurs (så kallad precore). Därutöver behöver du ha legitimation eller vara i slutet av din legitimationsgrundande utbildning. Är du nyfiken på ISTDP och vill lära dig mer om grunderna i metoden så kan vi varmt rekommendera att läsa mer om utbildning på vår hemsida.

Här köper du biljett till vårens föreläsningar: Klicka här

VÅRENS FÖRELÄSNINGAR

1. februari: Patricia Coughlin: “handling resistance without contributing to it”

About Patricia: Patricia Coughlin, Ph.D., is a Clinical Psychologist with over 40 years of experience.  Having trained with Habib Davanloo, she developed a specialty in ISTDP and has been a prominent teacher and supervisor in the field since the 1990s.  In addition, she has written many articles, and four books, on theory and practice of ISTDP.

About Patricia’s presentation: In this webinar we will focus on the topic of “handling resistance without contributing to it”.  ISTDP is a method of psychotherapy based on the theory of unconscious conflicts.  All too often, therapists focus exclusively on defense and resistance and, in so doing, contribute to it. Davanloo taught us to identify and then intensify the patient’s conflict in such a way that they turn on and abandon their defenses in order to face their true feelings. This procedure is designed to create an intrapsychic crisis, which, when successful, unlocks the unconscious. Engaging in an interpersonal conflict with patients can lead to misalliances and drop outs. Learning to manage the twin forces of alliance and resistance, in order to facilitate an internal crisis and opening of the unconscious, is an essential skill to master.


1:a mars: Brian Kok Ravn: “The Stuck Electrician – Working with Syntonic Character Defenses”

About Brian: I have been in the field as a clinical psychologist since 2006 and got my initial training working with outpatient psychiatry specifically focusing on personality disorders. I finished my Core Training with Ph.d. Patricia Coughlin in 2012 and went on to participate in Jon Fredericksons “Training for Trainers”. I started out teaching my first core group in 2015 and has since then started a new core group each year. I’ve been in supervision with Dr. Allan Abbass since 2015 and has twice presented cases with both fragile and high resistant patients at the Copenhagen Immersion seminar taught by Dr. Allan Abbass. Currently I work solely as a private practitioner in Psykolog Kok Ravn ApS with a broad range of topics doing both Individual ISTDP Psychotherapy, ISTDP Informed Couples Therapy, Supervision, Training and Individual and Group Dynamic Coaching for Businesspeople.

About Brian’s presentation: Highly syntonic character defenses are quite a challenge for the therapist to work with. We will look into session fourteen in the fase of treatment where the patient through previous repeated clarification slowly begins to turn on his defenses and let feelings rise in the transference. It will be demonstrated how turning the patient against his own defenses with this kind of high resistance requires both pressure, clarification, challenge and head on collision in combination.

5:e april: Jody Clarke: ” Opening the Family Tomb: A Study of the Intergenerational Transmission of Psychopathology”

About Jody: Jody Clarke is certified as a Psychospiritual Therapist with the Canadian Association of Spiritual Care (CASC), he is also a Professor of Pastoral Theology, at Atlantic School of Theology in Halifax. Through a series of wonderful incidents he was invited to his first symposium in Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy two decades ago. From there he was invited to join Dr. Davanloo’s Supervision Group. Then from 2007 – 2020 Jody became a member of Dr. Davanloo’s Montreal Closed-Circuit Video Workshop. He has written and co-authored several papers integrating ISTDP with literature and events in history.

About Jody’s presentation: Exploring the nature of the intergenerational transmission of psychopathology is fascinating on numerous fronts. The pathogenetic figure or figures contribute directly to the to the character of the resistance. Essentially, the family tomb does not want to be open. In this presentation we will watch the application of Davanloo’s ISTDP and the subsequent breakthrough into the family crypt. Davanloo’s theories are designed to free patients from the destructive forces in their lives, but his technique also offers liberation for ancestor’s long since buried.


3:e maj: Tami Chelew: “ISTDP Informed Couples Therapy”

About Tami: I am a licensed marriage and family therapist in private practice in San Diego, CA. I originally trained as a couple’s therapist. I am a certified Emotionally Focused Couple (EFT), Supervisor and Therapist, Dually Certified in Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) for Individuals and Couples, and IEDTA Certified in Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). My background in EFT for Couples, AEDP, and ISTDP have all served me well in shaping and expanding my clinical skills and developing my efficiency and art as a psychotherapist. I am passionate about teaching and training motivated therapists in helping them become more effective at what they do. I offer both individual supervision and an ISTDP Informed Couples Monthly Training. My colleague Matt Jarvinen and I co-created the ISTDP San Diego Community offering online training with master EDT trainers to therapists globally to help spread the love and efficacy of ISTDP. I am the president of the IEDTA and have served on the IEDTA Board for the past 4 years My husband and I have been married for 33 years. We have two grown, strong daughters and two precious grandsons. To learn more, visit me at www.tamichelew.com

About Tami’s presentation: Many ISTDP and EDT therapists who work with both individuals and couples are naturally interested in learning how to effectively apply their work to couples from an ISTDP framework. Most current couples’ models do not work from a theory of unconscious anxiety, nor explicitly identify defense patterns and their costs as explicitly as ISTDP. Dr. Davanloo’s contribution to defense work and understanding the pathways of unconscious anxiety is incredibly relevant in working with couples; especially when the stimulus (often their partner) is sitting next to them in the room. Equally important is increasing a couple’s capacity towards experiencing and expressing their mixed feelings openly and honestly with one another. This builds capacity on many levels in both partners toward less defensiveness, greater anxiety regulation and affect tolerance toward emotional closeness in being less guarded and distant, and more open-hearted and connected, which is often their shared longings for couples’ treatment. The focus of this presentation is based both on theory and technique; ISTDP metapsychology and the application of ISTDP clinical skills by closely monitoring the response to intervention in each couple member. This will include monitoring each partner’s triangle of conflict and triangle of persons to better understand how each of their intrapsychic conflicts and/or low ego capacity is unconsciously contributing to their interpersonal conflicts causing their current symptoms and suffering. When each partner can better understand both their own and their partner’s dynamics, it helps build empathy between them and is a motivator for healthy change. We will view case material demonstrating how to effectively work with a couple when both partners have different ego capacities. Many couples are highly motivated and yet feel stuck in relational defeating patterns and high anxiety during times of conflict. We will look at how to work with the complexities of detachment, projective processes, repression, and cognitive-perceptual disruption in the room and we will witness the change processes as they unfold. We will be underscoring the 5 parameters in Dr. Allan Abbass’s work that comes from Dr. Davanloo’s Central Dynamic Sequence which serves as a road map for working with both individuals and couples. These include assessing the ego capacity of each partner by restructuring defense patterns of relating, moving from syntonic to dystonic defense patterns, restructuring anxiety pathways as needed, detecting any anxiety thresholds that are too high, and inviting the de-repression of feelings, to bring breakthroughs into the unconscious. Working actively on the “front of the system” activates both partner’s resistance systems, Complex Transference Feelings, along with the Conscious Therapeutic Alliance (CTA) and the Unconscious Therapeutic Alliance (UTA), which is the healing force in each couple member and therapist. This way of working offers a comprehensive psychotherapeutic couples treatment course that is effective and short-term. This presentation will show that working in this focused way, in the here-and-now, by monitoring anxiety dysregulation and building affect tolerance helps both partners to have more capacity to deal, feel and relate to one another in good times and in hard times. Also, honoring the urge of expressing loving impulses to reach out and hold hands or offer a much-needed comforting hug is welcomed. These tender, loving moments are meaningful to the couple and lead to further gains of deeper, honest communication and character change that offer corrective emotional experiences together. Learning Objectives include: 1. How to assess and psycho-diagnose the ego capacity of each couple member. 2. When and how to use Graded ISTDP interventions when detecting anxiety thresholds so that each partner can feel safe in their body and in the room with us and with each other to build more ego and relational capacity. 3. Witnessing the restructuring efforts so that resistances drop, and Alliance can grow and overcome resistance for both partners to feel more in contact with their mixed feelings and with each other. 4. How to explicitly privilege the felt emotion of love and other positive feelings to increase and deepen their emotional intimacy and attachment bond. You will witness and feel their love in the room. Reaching the couple stuck underneath their resistances by understanding and healing their unconscious wounds transforms their love through healthier ways of relating which positively impacts their children, their grandchildren, and the generations to come. To me, this is sacred legacy work. Working effectively with couples from an ISTDP framework can be a significant factor in contributing to the greater collective conscious healing in the couple and family system, society, and the world at large.


7:e juni: Niklas Rasmussen: “Undervalued functions of the head-on collision in ISTDP”

About Niklas: Niklas Rasmussen is a licensed psychologist, a certified ISTDP therapist, trainer and supervisor. He has 15 years experience of clinical work, mainly in outpatient psychiatric health care. Since 2019 he has a private practice in Stockholm offering ISTDP therapy, ISTDP-training and supervision. He also teaches ISTDP at Uppsala University and at Marie Cederschiölds högskola i Stockholm

About Niklas’ presentation: Head-on collision (HOC) is usually described as an effective intervention when the patient’s resistance is crystallized. It is defined by a therapeutic position of radical honesty about the prize of the resistance. In ISTDP-literature, the main goal with HOC is described as helping highly resistant patients towards emotional break-throughs. But the therapeutic stance associated with HOC can have multiple functions in the therapeutic process, such as: 1) assessing the patient’s suitability for ISTDP in trial therapy: 2) initiating termination of therapy when necessary. 3) establishing and reestablishing therapeutic borders in therapy. 4) a path to essential self-care for the therapist. 

In his presentation, Niklas will discuss these extended, and so far undervalued, functions of HOC based on his own experience as an ISTDP therapist, supervisor and supervisee. He will also talk about how HOC can be used at different stages of a therapist´s development and common countertransference reactions associated with the use of HOC.

ISTDP PRE-CORE: Introduktionsutbildning i Helsingborg februari 2023

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) utvecklades under 1980- och 1990-talet i Kanada. Behandlingsmetoden är specifikt utvecklad för komplexa och kroniska tillstånd där andra behandlingar inte haft önskad effekt, men går även att anpassa till mildare former av psykologiska besvär. Den här kursen lär under tre intensiva dagar ut de teoretiska och praktiska grunderna i metoden. 

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) är en modern psykodynamisk behandlingsmetod som betonar upplevelsebaserat arbete som fokuserar på känslor. Under 2010-talet har metoden etablerats i Sverige, och ISTDP har blivit ett allt vanligare inslag på landets psykolog- och psykoterapeutprogram. Vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet genomförs forskning på metoden som i nuläget erbjuds på ett femtiotal vårdmottagningar i Sverige. 


pre-core
Pre-core

OM KURSEN

Kursen omfattar tre heldagar och ger en grundläggande introduktion till ISTDP. Utöver en teoretisk bakgrund innehåller kursen videobaserad undervisning samt rollspelsövningar där du får möjlighet att utveckla specifika färdigheter i att observera patienter och intervenera utifrån ISTDP-principer. Följande moment ingår:  

 • en introduktion till de grundläggande teoretiska principerna inom ISTDP 
 • praktiska färdigheter för att etablera en god arbetsallians och ett emotionellt präglat fokus för behandlingen
 • praktiska färdigheter för att bedöma patientens ångestnivå och reglera denna
 • praktiska färdigheter för att identifiera och hantera försvar och motstånd

Introduktionskursen är ett behörighetskrav för att läsa den treåriga ISTDP-utbildningen Core, om du önskar göra detta senare. Flera coreutbildningar kommer att starta på olika platser i Sverige under 2023, och vi planerar för att starta minst en coreutbildning i Skåne under 2023. Mer information om utbildningar kan du hitta på www.istdpinstitutet.se

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till psykologer, läkare, socionomer, fysioterapeuter, psykoterapeuter och studenter inom dessa yrken, men vi välkomnar även annan vårdpersonal som kan ha nytta av ISTDP-färdigheter i sitt arbete.

TID OCH PLATS

Kursen kommer att hållas centralt i Helsingborg 8-10:e februari 2023. Tiderna är 09.00-16.30

LÄRARE

Thomas Hesslow

Kursen hålls av och Thomas Hesslow och Ulrika Engström. Thomas är leg. psykolog och ISTDP-terapeut/lärare/handledare, kliniskt verksam vid Malmö ISTDP-mottagning. Han är styrelsemedlem i den svenska föreningen för ISTDP och en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Förutom att han håller coreutbildningar så undervisar han även vid Lunds Universitet och Linnéuniversitetet. Han gick coreutbildningen för Tobias Nordqvist och Jon Frederickson, och har regelbunden handledning med Peter Lilliengren, Ange Cooper och Jonathan Entis. Thomas har tidigare arbetat med personlighetsproblematik inom psykiatrin, först som DBT-terapeut och senare med Sveriges första ISTDP-team vid öppenvårdsmottagningen i Sundbyberg. 

Ulrika Engström

Ulrika Engström är leg. psykolog och ISTDP-terapeut under pågående utbildning som ISTDP-utbildare och -handledare. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta med ISTDP med psykiatripatienter. Hon arbetar för närvarande med ISTDP både inom vuxenpsykiatrin i Halland och på privat mottagning i Kungsbacka samt online. Ulrika gick coreutbildning med Tobias Nordqvist och Peter Lilliengren och har regelbunden handledning med Tobias Nordqvist. 

KOSTNAD

Kursen kostar 5000 SEK exkl. moms. Heltidsstudenter betalar 3500 SEK exkl. moms. Då ingår undervisning, kursmaterial och fika under de tre dagarna.

KURSARRANGÖR

Kursen arrangeras av Malmö Centrum för ISTDP i samarbete med ISTDP-institutet, ett nätverk för ISTDP-utbildning i Sverige (www.istdpinstitutet.se).

FRÅGOR

Kontakta Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com) eller Ulrika Engström (kontakt@psykologulrika.se) om du har frågor.

ANMÄLAN

Skicka ett mail till Thomas Hesslow (thomas.hesslow@gmail.com) där du anger namn, fakturaadress, utbildning, arbetsplats samt eventuell specialkost.

Här är informationen som utskriftsvänlig PDF:

AVANCERAD HANDLEDNINGSGRUPP ISTDP

Välkommen till handledningsgrupp hos Länka vårterminen 2023!

Liv Raissi

Vad är det? Länkas handledningsgrupp riktar sig till dig som gått klar core-utbildningen och längtar efter sammanhang för att bli sedd och uppmuntrad i din fortsatta utveckling som ISTDP- terapeut. Den är riktad till dig som har teknisk kunskap kring interventioner, men upplever hinder inom dig själv att komma vidare i din utveckling. Fokus ligger på videohandledning, rollspelsövningar, och diskussioner kring relevanta såväl professionella som personliga teman. Gruppen möts med syftet att utveckla kapaciteten att möta och ta hand om våra patienters och våra egna känslomässiga låsningar och blinda fläckar. Du förbinder dig till en termin i taget och har med dig terapivideo att handledas på till varje tillfälle. Max antal i gruppen är fyra stycken.

Var är det? Via zoom videolänk, samt en hel dag i Länkas retreathus i Floda, 30 min utanför Göteborg.

När?
Torsdag 9 februari kl 8:30-11:30
Torsdag 23 februari kl 8:30-11:30
Torsdag 9 mars kl 8:30-11:30
Torsdag 23 mars kl 8:30-11:30
Torsdag 6 april kl 8:30-11:30
Fredag 21 april kl 9:00-16:00 i Floda
Torsdag 11 maj kl 8:30-11:30

För vem? Du som har gått klart core. Max 4 deltagare.

Pris? 1500 kr exkl. moms/tillfälle. Betalas via faktura månatligen.

Arrangör: Länka drivs av Liv Raissi och Shahir Mansouri sedan 2022. Med Liv som behandlingsansvarig och Shahir som praktisk ansvarig tar de emot för terapier, retreatgäster samt utbildningar. Liv Raissi är leg psykolog och certifierad ISTDP-terapeut och ISTDP- handledare. Hon är en av grundarna till det svenska ISTDP-institutet. Utöver terapier och utbildningar i egen regi undervisar Liv på Högskolan Sapu. Liv har tidigare jobbat utifrån KBT-modeller, framförallt traumafokuserad KBT (prolonged exposure) på en PTSD- mottagning. För närvarande går hon en utbildning i psykedelisk assisterad terapi som avslutas i november 2022. Hennes utgångspunkt som terapeut är att utifrån ett öppet hjärta och följsam hållning bidra med specifika interventioner anpassade efter varje patient.

Anmälan: info@lanka-retreats.com

Länka – integrerande retreats www.lanka-retreats.com

Här är informationen som PDF: